Bra möte med EU-parlamentariker Linnea Engström m.fl.

Medverkande var:

Johan Lind Mälarenergi AB/Svensk Vattenkraftförening

Linnea Engström EU-parlamentariker (MP)

Lennart Gladh WWF

Per Vidlund Ängsö Fisk

Per-Arne Blomberg fiskeklubben Aspen

Magnus Edström Kommunalråd (MP)

Johan Lind från Mälarenergi och Svensk Vattenkraftförening mötte den 3 september EU-parlamentariker Linnea Engström (MP), Magnus Edström kommunalråd Västerås (MP) samt övriga för diskussion och förutsättningar för vattenkraft och fiskefrågor.

Johan Lind inledde med en presentation där fokus låg på vattenkraftens förutsättningar och betydelse i Sverige, trycket på miljöförbättrande åtgärder, samt den påtagliga bristen på effektiva verktyg och de målkonflikter som föreligger.

Kraven kring miljöanpassning, en komplex lagstiftning, tuffa ekonomiska förhållanden och bristen på lokal anpassning av miljöhänsyn, gör att många investeringar uteblir (därmed även miljöinvesteringar), kraftverk riskerar tvingas till nedläggning, ny teknik utesluts, från marknaden pga. trångsynta nationella vägledningar mm.

Delar av SVAF:s policydokument presenterades, främst avseende de knutar som måste lösas för att klara uppgifterna:

 • En tydlig och nyttobaserad prioritering på nationell nivå,
 • En bredare tillämpning av begreppet kraftigt modifierade vatten. Detta är vattendirektivets ventil som ska användas då målkonflikter aktualiseras kring kulturmiljöbevarande, behovet av förnybar energi, och biologisk mångfald. Denna bör tillämpas bredare och med flera perspektiv och inte enbart (som idag) baserad på installerad effekt över 10 MW.
 • En nationell fond för angelägna åtgärder för biologisk mångfald kring vattenkraftverk. Trots inrättandet av en fond kommer dock prioriteringar att krävas.
 • Ett fokuserat och ändamålsenligt tillståndsförfarande. Dagens tillämpning av miljöbalken och ramvattendirektivet belastar både ägare, myndigheter och domstolar alltför kraftigt och framförallt – tar för lång tid… Branschen (SVAF m.fl.) anser därför att tillståndsprocessen främst ska präglas av följande:
  • Behandla villkor, ej hela verksamhetens existens, och utgå från befintliga förhållanden (ej hypotetiskt naturtillstånd)
  • Samhällsekonomisk tillåtlighetsprövning tas bort, rådighetsutredning slopas.
  • Begreppet betydande miljöpåverkan bör differentieras.
  • Ta bättre hänsyn till lokala förutsättningar och behov, än vad nationella vägledningar gör.
  • Kravet på tillstånd/anmälan bör differentieras beroende på verksamhetens omfattning.

Presentationen genomfördes under bitvis intensiva diskussioner. Därefter hölls en presentation av Per Vidlund, Ängsö Fisk, som gav en yrkesfiskares perspektiv på behoven av utveckling av svenska vattenresurser, den potential som finns, men den brist på intresse som förefaller råda hos myndigheter och beslutsfattare.

Dagen avslutades med studiebesök vid Västerkvarns kraftverk där den nya stationen och de miljöanpassningar som genomförts visades. Syftet var att redogöra för de möjligheter som kan öppnas när effektiviseringsåtgärder kan kombineras med miljöåtgärder för att öka kostnadseffektiviteten.

I slutet av dagen upplevdes, trots vissa målkonflikter, ändå en viss samsyn i frågan. Verktygen att nå målen idag avseende både klimatanpassning och biologisk mångfald saknas till stor del, och motverkas av den rättsosäkerhet som råder i dagens tillståndsprocess.

Vid pennan Johan Lind

Se Johans presentation här!