Räddade ålar i Sverige fiskas och säljs på marknader i Lissabon

Kostsamma juridiska processer initierade av svenska myndigheter med hänvisning till EU:s vattendirektiv ruinerar småskalig vattenkraft och leder till att dammar överges, förfaller och rivs. Om förlorad el från vattenkraft ersätts med el från fossileldade kraftverk leder det till mer utsläpp av koldioxid. Svensk Vattenkraftförening arbetar för att pengar i stället läggs på praktiska åtgärder för … Läs mer

Svante Leijon: Hur blev det så här…

Som akademiker funderar man över hur det kan komma sig att den problematiska situationen för småskalig vattenkraft uppstått. Här är mina tankar och se dem som hypotetiska. Om man först gör en s.k. aktörsanalys och ser till de olika aktörerna och deras handlingsmönster finns en komplex karta aktörer På central nivå finns riksdag och nationella … Läs mer