Smålandsposten: Miljöpristagaren som blev miljöbov

Tidningen berättar om vår medlem Göran Widings bruk av en förnybar energikälla där han lånar vattnet några få sekunder och genererar samhällsintresset el utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall som framtida generationer behöver vårda i tidsperspektiv av istider. Läs vidare här! Motstående intressen menar att fisk och andra vattenlevande fauna … Läs mer

Vägledning för KMV, HaV 2016

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl … Läs mer

Vårda Vattendragens Kulturarv

Bor du vid en sjö eller å uppskattar du säkert porlandet, kluckandet och grönskan som speglar sig i vattnet. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs, och har alltid varit. Vid våra sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador – följ med på … Läs mer

Bra möte med Miljö- och Energidepartementets delegation

Vår medlem Mälarenergi Vattenkraft med vår styrelseledamot Johan Lind hade den 24 maj en dag för diskussioner och kunskapshöjning när det gäller förutsättningar för vattenkraften idag. Fokus låg på kraven kring miljöanpassning, lagstiftning och ekonomiska förhållanden. Dagen inleddes vid Västerkvarns kraftverk där den nya stationen och de miljöanpassningar som genomförts visades. Syftet var att redogöra för de möjligheter … Läs mer

Kloka ord från LRF

”Nu avgörs framtiden för den småskaliga vattenkraften” Hanteringen av den småskaliga vattenkraften är inte en juridisk fråga, utan en fråga om hur samhället behandlar enskilda. Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson som uppmanar regeringen att ta fram ett särskilt regelverk för den småskaliga vattenkraften och under tiden se till att processerna mot enskilda upphör. Läs hela … Läs mer

Faxälven – förbättrad miljö utan förlorad produktion

17 mil fri vandringsväg. Det är målet med de åtgärder som Uniper just nu genomför i Faxälven, som är ett biflöde till Ångermanälven. – Att öppna upp för så lång fri passage är smått unikt. Det här visar att det går att förbättra miljön utan produktionsbortfall även i de hårt reglerade Norrlandsälvarna, säger Johan Tielman, … Läs mer

Uppmärksammad medlem

Leif Jarl har i dag blivit vinnare av Växjös gröna gärning 2016. ”Genom att återskapa ett outnyttjat vattenfall har Leif skapat en modern kraftstation för produktion av el. Det ger ett önskat tillskott av lokal, förnybar el från småskalig vattenkraft. Därför är Leif vinnare av Växjös gröna gärning – privatperson/förening 2016.”      Så lyder motiveringen. Priset … Läs mer

Miljöåtgärder i vattenkraftverk

HaV har sammanställt en rapport som redovisar olika miljöåtgärder i vattenkraftverk. Åtgärderna bygger på en sammanställning som är framtagen i den gemensamma implementeringsstrategin, Common Implementation Strategy, CIS, som är ett samarbete mellan medlemsstaternainom EU. Åtgärderna i rapporten representerar typiska åtgärder som medlemsstaterna överväger inom god ekologisk status och god ekologisk potential. Under 2013 till 2015 har … Läs mer

SVAF om generaldirektörernas dokument

Det dokument som debatteras är ett resultat av generaldirektörernas Erik Brandsma, Energimyndigheten och Björn Risinger, tidigare HaV, numera Naturvårdsverket, sammanfattning av det de anser viktigast av det som förts fram under mer än ett års möten mellan ovannämnda generaldirektörer, vattenkraftbranschen och miljöorganisatorer. SVAF har inte skrivit under detta dokument och har under och efter samtliga möten i … Läs mer