Älvräddarna efterlyser seriös debatt

I ett inlägg på Second Opinion skriver Älvrddarnas Christer Borg: Debatten kring vattenverksamhetsutredningens delbetänkande om ny prövning för svensk vattenkraft saknar många gånger seriositet. Vi ser grova generaliseringar, fantasier om gigantiska energitapp och genanta missuppfattningar om omprövningsreglernas syfte. I debatten förekommer missförstånd men också oseriösa överdrifter. Svensk Energi menar att hälften av Sveriges vattenkraftsproduktion kan … Läs mer

KVA: Svenska politiker har ett stort ansvar för att tillvarata svenska intressen

Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) Energiutskott föreslår att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att studera effekterna av en utökad integration av elnäten inkluderande prisfrågan utgående från de beslut som fattas både i Sverige och inom EU. Av speciellt intresse är att belysa hur den svenska elberoende industrin påverkas av förändrade konsumentpriser på el. Energiutskottets globala 2050 … Läs mer

Översyn av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden

Miljöminister Lena Ek har utsett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo att vara särskild utredare i riksintresseutredningen (M 2014:01) med uppgift att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som … Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag

Utdrag ur Advokatsamfundets remissyttrande: Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag, förutom i den del som avser ändring av bestämmelserna om miljörapport. I delbetänkandet saknas utredning av alternativa sätt att uppnå det önskade syftet samt en tillräcklig utredning av konsekvenserna av förslaget, såväl på en samhällsekonomisk nivå som för enskilda verksamhetsutövare. Förslaget möjliggör dessutom långtgående ingrepp i enskildas … Läs mer

Kammarkollegiet vill utrota vattenkraften (?)

Kammarkollegiets remissyttrande över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” ges följande sammanfattning av myndigheten:   Kammarkollegiet tillstyrker förslaget att ge länsstyrelserna möjlighet att kräva att vattenanläggningar och vattenverksamheter som saknar tillstånd som lever upp till miljöbalkens miljökrav och EU-rattens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och … Läs mer

IVA avråder från genomförande av ändrade vattenrättsliga regler

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avråder till att förslagen i delbetänkandet i regeringens utredning SOU 2013:69 ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” genomförs. Utredningens förslag riskerar att medföra ökade elpriser, försämrad konkurrenskraft och ökade samhällskostnader. Utredningens förslag riskerar också att minska möjligheterna till annan förnybar elproduktion. IVA ifrågasätter om utredningens förslag värnar klimatet … Läs mer

ETC:s syn på vattenkraften?

Slaget om den svenska vattenkraften Övergödning i Östersjön, utrotning av ålen och en minskad biologisk mångfald är några av vattenkraftens effekter i Sverige. Nu vill miljörörelsen anpassa kraftverken i enlighet med ett EU-direktiv, men industrin sätter sig emot. När svenska älvar förvandlades till energikällor under 1900-talet skedde det i rask takt och med fokus på … Läs mer

Ekonomikrönika från Småland: Den lille mannens strid mot överheten

SMÅLAND Som engagerad landsbygdsbo har jag alltid känt en frustration över att reglerna för landsbygden sätts av staden och då oftast av storstaden Stockholm. Det må gälla jord och skogsfrågor, infrastruktur, varg och annat som i själva verket ligger väldigt långt borta från storstadens verklighet, men likaväl är det storstadens syn som gäller. Så här … Läs mer

Fjellner (M) i SvD: typexemplet på när svenska myndigheter passar på att dra åt tumskruvarna lite extra när de får chansen och kan skylla på EU

Både kärnkraft och vattenkraft står nu i skottlinjen politiskt. Det kommer att påverka industrins möjligheter att investera i Sverige, med färre jobb och lägre tillväxt som följd, skriver Christofer Fjellner, europaparlamentariker för (M). Om Vattenverksamhetsutredningen, vars konsekvenser han kallar orimliga, säger han så här: I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för … Läs mer

Vart ålen tar vägen…

Nästan sju ton ål hamnade hos dansk polis i stället för på japanska tallrikar. Containern med 6,9 ton ål beslagtogs i hamnen i Århus strax före jul, innan den skulle lastas på ett fartyg och fraktas till Japan. Företaget bakom exporten har polisanmälts och riskerar böter, eftersom det sedan 2012 är förbjudet att exportera ål … Läs mer