HaV vill öka myndigheternas makt

Utdrag ut Hav- och vattenmyndighetens remissyttrande: Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de förändringar som föreslås i utredningen och menar att dessa ar mycket angelägna för att effektivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer. Vi tillstyrker forslagen om generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport. Vi tillstyrker aven det föreslagna systemet … Läs mer

Svenskt Näringsliv. Vattenkraften hotad av nya miljökrav

Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. ”Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir”, säger Nicklas Skår, jurist. Många av dagens vattenkraftverk har fått sina miljötillstånd innan miljöbalken kom till. Därför föreslår utredaren … Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag

Utdrag ur Advokatsamfundets remissyttrande: Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag, förutom i den del som avser ändring av bestämmelserna om miljörapport. I delbetänkandet saknas utredning av alternativa sätt att uppnå det önskade syftet samt en tillräcklig utredning av konsekvenserna av förslaget, såväl på en samhällsekonomisk nivå som för enskilda verksamhetsutövare. Förslaget möjliggör dessutom långtgående ingrepp i enskildas … Läs mer

Kammarkollegiet vill utrota vattenkraften (?)

Kammarkollegiets remissyttrande över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” ges följande sammanfattning av myndigheten:   Kammarkollegiet tillstyrker förslaget att ge länsstyrelserna möjlighet att kräva att vattenanläggningar och vattenverksamheter som saknar tillstånd som lever upp till miljöbalkens miljökrav och EU-rattens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och … Läs mer

IVA avråder från genomförande av ändrade vattenrättsliga regler

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avråder till att förslagen i delbetänkandet i regeringens utredning SOU 2013:69 ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” genomförs. Utredningens förslag riskerar att medföra ökade elpriser, försämrad konkurrenskraft och ökade samhällskostnader. Utredningens förslag riskerar också att minska möjligheterna till annan förnybar elproduktion. IVA ifrågasätter om utredningens förslag värnar klimatet … Läs mer

ETC:s syn på vattenkraften?

Slaget om den svenska vattenkraften Övergödning i Östersjön, utrotning av ålen och en minskad biologisk mångfald är några av vattenkraftens effekter i Sverige. Nu vill miljörörelsen anpassa kraftverken i enlighet med ett EU-direktiv, men industrin sätter sig emot. När svenska älvar förvandlades till energikällor under 1900-talet skedde det i rask takt och med fokus på … Läs mer

Ekonomikrönika från Småland: Den lille mannens strid mot överheten

SMÅLAND Som engagerad landsbygdsbo har jag alltid känt en frustration över att reglerna för landsbygden sätts av staden och då oftast av storstaden Stockholm. Det må gälla jord och skogsfrågor, infrastruktur, varg och annat som i själva verket ligger väldigt långt borta från storstadens verklighet, men likaväl är det storstadens syn som gäller. Så här … Läs mer

Fjellner (M) i SvD: typexemplet på när svenska myndigheter passar på att dra åt tumskruvarna lite extra när de får chansen och kan skylla på EU

Både kärnkraft och vattenkraft står nu i skottlinjen politiskt. Det kommer att påverka industrins möjligheter att investera i Sverige, med färre jobb och lägre tillväxt som följd, skriver Christofer Fjellner, europaparlamentariker för (M). Om Vattenverksamhetsutredningen, vars konsekvenser han kallar orimliga, säger han så här: I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för … Läs mer

Vart ålen tar vägen…

Nästan sju ton ål hamnade hos dansk polis i stället för på japanska tallrikar. Containern med 6,9 ton ål beslagtogs i hamnen i Århus strax före jul, innan den skulle lastas på ett fartyg och fraktas till Japan. Företaget bakom exporten har polisanmälts och riskerar böter, eftersom det sedan 2012 är förbjudet att exportera ål … Läs mer

Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?”

Orosmolnen hopar sig över framtiden för den svenska vattenkraften. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober i år öppnar för en fullständig ny prövning av samtliga vattenkraftverk. Svensk Energi pekar i sitt remissvar på allvarliga risker med utredningens förslag. Det innebär risker för minskad förnybar elproduktion och stora kostnader för elproducenter, samhället och i slutändan hushållen. Om det … Läs mer