Vi tar tillvara natur- och kulturlandskapet

”Det är i natur- och kulturlandskapet vi alla lever. Det är själva kärnan av det vi kallar hembygd. Hur vi tar tillvara dessa landskap tror vi är avgörande för hur vi trivs och känner oss hemma där vi bor. Därför är natur- och kulturlandskapet ett av hembygdsrörelsens viktigaste verksamhetsområden. Genom att vara med och påverka … Läs mer

Makten över vattnet

Ska användningen av vattnet som faller i nederbördsområdena styras av myndigheter eller av dem som bor och verkar i älv-, flod- eller ådalarna? Sakta börjar kommunerna vakna när det gäller myndigheternas hot mot våra vatten. Följande artiklar visar hur fyra kommuner söker skydda ”sitt” vattendrag och hur vattenmyndigheten bara har undanflykter som svar. Barometern 2019-03-05 … Läs mer

Vattenkraftöverenskommelsen hotas: Fem frågor och fem förslag till politikerna

Trots mycket tydliga politiska avsikter och beslut fortsätter myndigheterna att i olika grad motarbeta vattenkraften. SVAF kräver nu att politikerna styr upp genomförandet av vattenkraftöverenskommelsen, annars kapsejsar arbetet med den nationella planen. Inför Svensk Vattenkraftförenings (SVAF) årsmöte 6 april vill vi på nytt fästa uppmärksamheten på att 2018 års överenskommelser och riksdagsbeslut om vattenkraft och … Läs mer

Säkerhetsskydd vid NAP-anmälan

De tre NAP-myndigheterna meddelar (genom Svenska kraftnät) följande: ”Om verksamhetsutövaren enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627 fr o m 1 april 2018:585) gör bedömningen att anmälan till den nationella planen innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska särskilda rutiner för hantering av skyddsvärda uppgifter följas. Detta innebär att anmälan i dessa fall skickas in per rekommenderat brev till Länsstyrelsen med tydlig anteckning … Läs mer

Smålands Dagblad: Öringbeståndet i Emån hotas, Barometern: Konsten att samsas om vattnet

En artikel i Smålands Dagblad 6 mars pekar på de torra somrarnas förödande inverkan på fisken. Då blir dammar som håller kvar vattnet i landskapet allt viktigare. Detta har de fyra kommunerna utmed Alsterån i östra Småland upptäckt (Barometern 11 mars), inte bara fisken utan en hel rad intressen är beroende av att vattnet hålls … Läs mer

Second Opinion: Efterlyser regeringens hårda nypor

Thomas Sandberg riktar hård kritik mot de myndigheter som ansvarar för att genomföra den nya vattenregleringen. Särskilt pekas Havs- och vattenmyndigheten ut, där han menar att tjänstemän uppenbarligen motarbetar de nya politiska besluten och fortsatt arbetar för att så många småskaliga vattenkraftverk som möjligt ska rivas. Läs hela artikeln här!

Att anmäla sig till den nationella planen

Det kan inte ha undgått någon vattenkraftägare att alla kraftverk ska få sina tillstånd omprö­vade och att vi förväntas anmäla oss till den nationella plan som myndigheterna nu arbetar på. Hur ska vi förhålla oss till detta? Sedan årsskiftet lever vattenkraften med ett delvis nytt regelverk. I juni beslöt riksdagen om mycket viktiga förändringar i … Läs mer

LandLantbruk: Symbolen för småskalig vattenkraft i ny prövning

Silverforsen i Värmland har de senaste åren kommit att symbolisera både länsstyrelsernas orimliga framfart mot den småskaliga vattenkraften och den folkliga vreden mot myndigheterna. Nu har mark- och miljödomstolen gett kraftverksägaren rätt och länsstyrelsen har avstått från att överklaga. Men kammarkollegiet, Sportfiskarna och Älvräddarna har inte gett upp. Läs vad göran Berglund skrivit i Land … Läs mer

Till Genomförandegruppen

Riksdagens beslut 13 juni, att med civilutskottets förtydliganden bifalla propositionen Vattenmil­jö och vattenkraft, var huvudsakligen positivt. Samma sak kan sägas om de förändringar i förord­ningarna om vattenverksamhet m.m. (VVF) respektive förvaltningen av kvaliteten på vattenmil­jön (VFF), som regeringen beslöt 21 december. Samtidigt är det uppenbart att i både propositio­nen och de två förordningarna finns alltför … Läs mer

För snäv tolkning av vilka verksamheter som omfattas av den natio­nella planen

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och länsstyrelserna har 2019-01-10 offentliggjort information om vilka vattenverksamheter, som de anser kan anmälas till den nationella planen (NAP) för omprövning med moderna miljövillkor. Deras tolkning av de nya lagarna och förordningarna fr.o.m. 1 jan 2019 har på ett par viktiga punkter inte stöd i det nya regelverket och … Läs mer