Riksdagsledamöter från Skaraborg vill rädda småskalig vattenkraft

I Värsta Götalands län tvingas nu dryga 50-talet småskaliga, ofta historiska, vattenkraftverk söka helt nya tillstånd, vilket innebär en svår och dyr process där kvarnägaren tvingas betala hela processen, för alla som deltar, från myndigheter till grannar. Detta trots att miljöfrågorna kan lösas på avsevärt bättre sätt för förhållandena i vattnet. Cecila Widegren (M) från Vara var den första riksdagsledamoten att ställa upp till försvar av de småskaliga vattenkraftverket i Västra Götaland. Nu har  Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson (C) i Skövde anslutit i kampen mot länsstyrelsens hantering.

Cecilia Widegren (M): Värna om den småskaliga vattenkraften

Riksdagen – 2014-11-06

Med anledning av krav på förnyade tillstånd vid välkända befintliga anläggningar som under hundratals år bedrivit verksamhet finns det anledning att känna stark oro för den småskaliga vattenkraftens verksamhet och utveckling. Detta trots regeringen och riksdagens krav om ökad förnybar energi, fler alternativa energikällor och stimulerande av företagande, inte minst på landsbygden, skriver Cecilia Widegren (M) i en motion.

Av alliansregeringens skrivelse 2010/11:163 framgår det att regeringens bedömning är att: Havs- och Vattenmyndigheten bör ges i uppdrag att samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och fastställda mål. Min uppfattning är att regeringen avsåg att även småskaliga vattenkraftverksutövare skulle inbjudas i denna dialog. Så har inte skett varken från myndighetens sida eller Länsstyrelserna. Det är av yttersta vikt att vi värnar om den småskaliga vattenkraften. Detta kan bli möjligt om en konkret dialog inleds. Riksdagens hemsida, 6 nov -14

 

Motion till riksdagen av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C) 2014/15:995

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att länsstyrelserna ska göra halt i tillståndsprocesserna tills utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid kommande eventuell tillståndsprövning för småskalig vattenkraft så ska hänsyn tas till verksamheter som idag har tillstånd och att kostnaden då måste vara skälig i relation till omsättning.

Motivering

Den småskaliga vattenkraften runt om i Sverige har under lång tid bidragit med miljövänlig energi och bidrar alltjämt med det. Det finns gamla vattendomar verksamheten bygger på från sent 1800-tal men också tillstånd tillbaka till 1400-talet. Gammal beprövad kunskap som nu med ny modern teknik som effektivare tar tillvara kraften i vattnet som rinner genom landskapet. Som används för att lokalt utveckla arbetstillfällen och förädla produkter från närområdet.

Nossan är ett av alla vattendrag med små kraftverk som i Essunga kommuns turistbroschyr beskrivs som ett av Europas artrikaste vattendrag. Trots att samma vattendrag under århundranden varit källa för sågverk längs ån så är artrikedomen stor. Det brukar annars vara ett av argumenten mot verksamheterna.

Men nu har Länsstyrelsen i Västra Götaland tänkt sig något annat. Många ägare till vattenkraftverk har på senare tid fått brev från Länsstyrelsen. I breven uppmanas kraftverksägare, med hot om vite, att söka tillstånd enligt miljöbalken. Ett tillstånd med miljöprövning är kostsamt, kostnaden är inte relaterad till omsättning eller det faktum att det redan finns gamla tillstånd. Det går istället att göra förbättringar för biologisk mångfald med enkla medel. Finns flera exempel på det runt om i landet. Bakgrunden till Länsstyrelsen i Västra Götalands agerande är ett utslag i Mark- och Miljödomstolen. Medan andra länsstyrelser har valt att agera annorlunda. Som inte slår ut de små vattenkraftverken.

Samtidigt pågår nu en utredning om den småskaliga vattenkraften i Miljödepartementet som är kopplat till arbetet med EU:s vattendirektiv. Det har inte landat ännu för beslut. Det skulle kunna vara skäl nog för Länsstyrelsen att avvakta den innan man agerar som man nu gör.

Att regeringens förlängda arm agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden är allvarligt. Direktiven från regeringen måste vara tydliga på denna punkt. Regeringen via sina länsstyrelser bör göra halt i nu pågående processer till utredningen om den småskaliga vattenkraften blir klar och beslut om den tas. I nästa steg så måste hänsyn tas till att det är verksamheter som har tillstånd och den eventuella tillståndsprövning som ska till måste vara till skälig kostnad i relation till omsättning. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Annika Qarlsson (C),

Ulrika Carlsson i Skövde (C)