Samverkansprocessen

HaV:s vägledning för samverkansprocessen är ett värdefullt dokument för att förstå och förbereda sig för samverkan.

Under den närmsta 20-årsperioden ska majoriteten av Sveriges vattenkraftverk med tillhörande regleringsdammar förses med moderna miljövillkor. Detta ska ske på ett samordnat sätt i enlighet med den tidsplan som följer av bilagan till förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (nedan vattenverksamhetsförordningen) samt utifrån den nationella helhetssyn som följer av nationella planen för moderna miljövillkor (nationella planen) som beslutats av regeringen. Det framgår av 11 kap. 28 § miljöbalken att helhetssynen i nationella planen ska vara vägledande så att resultatet av omprövningarna leder till största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Läs hela vägledningen här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *