Svensk Energi om ”I Vått och Torrt”

Svensk Energi har lämnat sitt remissvar till Vattenverksamhetsutredningen. Föreningen stödjer flertalet punkter i utredningen. Samtidigt innehåller utredningen ett antal förslag som kan få stora och oönskade konsekvenser om de genomförs.

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi kommenterar remissvaret:

– Svensk Energi anser att ökad biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet kan uppnås genom att  effektivisera dagens system för omprövning. Vi menar att utredningens förslag om ny prövning strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper och att det saknas en grundlig analys av egendomsskyddet. En helt ny prövning leder dessutom till mycket stora samhällsekonomiska kostnader, bland annat eftersom det inte säkerställs att endast miljömotiverade prövningar genomförs.

Svensk Energis utgångspunkt är att diskussionen om Sveriges energiförsörjning, oavsett kraftslag, måste utgå från en helhetssyn. Därför har föreningen också välkomnat den nationella strategi som Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten gemensamt presenterat.

– En nationell prioriteringsplan  är viktig för att säkerställa att miljöåtgärder vägs mot den nytta vattenkraften bidrar med, bland annat för att reglera variationer i en växande vindkraftproduktion. Nu är det viktigt att strategin också konkretiseras och utvecklas till en nationell plan som är politiskt förankrad och blir styrande för de myndigheter som företräder det allmänna intresset.

Svensk Energi ser vidare positivt på regeringens förslag om en Energikommission och deltar gärna i ett sådant arbete tillsammans politiker och andra viktiga aktörer. Även här bör helhetssynen vara utgångspunkt för diskussionen.

http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/remissvar-Vattenverksamhetsutredningen/

För mer information, kontakta:
Kjell Jansson, vd, tel: 08- 677 26 15
Gun Åhrling-Rundström, ansvarig vattenkraft, tel: 08-677 28 12
Lennart Sandebjer, miljöjurist: 08-677 26 53