Torrår

Tekniska verken i Linköping, Yxerns Regleringsföretag och Länsstyrelsen i Kalmar har äntligen delvis nått en samsyn i tillämpningen av en vattendom från 1938.

Verksamhetsutövarna har till följd av naturens innehållande av nederbörd länge försökt få göra avsteg från driftsvillkoren i vattendomen, medan tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, hävdat att den endast har att tillse att verksamhetsutövarna följer de villkor en dom förskriver. Nu har även länsstyrelsen insett Yxerns situation efter långvarig brist på nederbörd och förelägger verksamhetsutövarna att genom förbud göra avsteg från vattendomen.

En snabbare myndighetsutövning som även innefattat redan nådd situation för Yxern hade varit önskvärd för alla berörda parter.

Läs vidare här och här!