ANPASSNING AV ELSYSTEMET MED EN STOR MÄNGD FÖRNYBAR ELPRODUKTION

En slutrapport från Svenska kraftnät

”Beroendet av el i samhället och elens andel av energianvänd­ningen ökar stadigt både i Sverige och Norden och ännu mer i övriga Europa. Elen och elsystemet förväntas spela en allt större roll i omställningen av energisystemet genom över­gång till el som energibärare.”

”Kraftsystemet kommer därför under en relativt lång tid fram­över att behöva lösa tillgången på effekt och balansregle­ringsutmaningen med de resurser som i dag finns tillgängliga i systemet.”, ”Behovet av ny planerbar produk­tion och reglerresurser kommer i första hand att gälla för SE3 och SE4.”, ”Till exempel skulle en övergång till manuella elektroniska avrop på reglerkraftmarknaden kunna öppna marknaden för nya aktörer som mindre producen­ter” och ”Den minskande svängmassan i systemet måste åtgärdas på något sätt om inte elsystemets störningskänslighet ska öka.” är några citat ur rapportens slutsatser.

Småskalig vattenkraft är enkel att prognosera och bidrar med svängmassa i elsystemet. Anläggningar med synkrongeneratorer bidrar dessutom till spänningshållningen. Rapporten finns på denna länk.

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!