EU förordar utbyggnad – Sverige bromsar

Framtidens Energi bilaga i Dagens Industri januari 2014:

Genom att skaka liv i gamla småskaliga vattenkraftverk, och modernisera befintliga, kan produktionen av förnybar energi öka ordentligt. Men i Sverige är utbyggnad och åtgärder av vattenkraft en dyr historia. Boven i dramat: en svensk övertolkning av EU:s vattendirektiv.

Gunvor Axelsson, ordförande Svensk vattenkraftförening (SVAF), förklarar:
– När vattenkrafttillstånd söks, oavsett om det gäller själva anläggningen eller att bygga en fiskväg, måste målet prövas i miljödomstolen. Många myndigheter har åsikter och särintressen i frågan, vilket ofta leder till omfattande rättslig verksamhet.

Kostnader som tillståndsprövningen genererar får den som ansöker om tillstånd stå för. Trots att miljödomstolen uppmanat myndigheter att samordna ärenden, blir vattenmålen oftast en dyr historia för SVAF:s medlemmar. Det hindrar tydligt viljan att våga satsa framåt och utveckla verksamheten.

Enligt Gunvor Axelsson bottnar framväxten av dyra juridiska tvister och rättegångar i Sveriges hårda tolkning och implementering av EU:s vattendirektiv. Dagens tolkning har bidragit till att Kammarkollegiet styrt om sin verksamhet och numera engagerar sig i minsta vattenmål. Det, tillsammans med andra myndigheters prövningar, tär. En mer nyanserad tolkning av direktivet hade enligt Axelsson kunnat bidra till en effektiv kraftutbyggnad, kantat av praktiskt motiverade miljöförbättrande åtgärder i vattendragen.

Dubbla budskap
– Man tar i så att man håller på att ta död på vattenkraften. I fallet med vattendirektivet har svenska myndigheter släppt ner bestämmanderätten till tjänstemän långt ute i linjen, utan att ha en god styrning av deras uppdrag och vad de ska åstadkomma. Handläggarnas förslag på tillämpning och implementering har sedan tagits ganska okritiskt. Detta har lett till att intressen som inte ser fördelarna med en väl reglerad vattenkraft, fått allt för stor genomslagskraft.

En sak som gör Axelsson förbryllad är att SVAF, parallellt med att svenska myndigheter dragit en krångelstrumpa över EU:s vattendirektiv, fått uppdraget att inom ramen för EU-projektet RESTOR Hydro (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions) identifiera och återställa lämpliga historiska platser, kvarnar och vattenkraftverk.

– Det är bra märkligt att EU ber oss se över möjligheten att öka produktionen av förnybar energi från småskalig vattenkraft, samtidigt som Sverige använder ett EU-direktiv för att ta kål på svensk småskalig vattenkraft. Tolkningen behöver verkligen ses över, fastslår Axelsson

Text: Christina B. Winroth

http://framtidensenergi.net/artikel/eu-forordar-utbyggnad-sverige-bromsar/