Kammarkollegiet vill utrota vattenkraften (?)

Kammarkollegiets remissyttrande över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” ges följande sammanfattning av myndigheten:   Kammarkollegiet tillstyrker förslaget att ge länsstyrelserna möjlighet att kräva att vattenanläggningar och vattenverksamheter som saknar tillstånd som lever upp till miljöbalkens miljökrav och EU-rattens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och … Läs mer

IVA avråder från genomförande av ändrade vattenrättsliga regler

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avråder till att förslagen i delbetänkandet i regeringens utredning SOU 2013:69 ”Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” genomförs. Utredningens förslag riskerar att medföra ökade elpriser, försämrad konkurrenskraft och ökade samhällskostnader. Utredningens förslag riskerar också att minska möjligheterna till annan förnybar elproduktion. IVA ifrågasätter om utredningens förslag värnar klimatet … Läs mer

ETC:s syn på vattenkraften?

Slaget om den svenska vattenkraften Övergödning i Östersjön, utrotning av ålen och en minskad biologisk mångfald är några av vattenkraftens effekter i Sverige. Nu vill miljörörelsen anpassa kraftverken i enlighet med ett EU-direktiv, men industrin sätter sig emot. När svenska älvar förvandlades till energikällor under 1900-talet skedde det i rask takt och med fokus på … Läs mer

Ekonomikrönika från Småland: Den lille mannens strid mot överheten

SMÅLAND Som engagerad landsbygdsbo har jag alltid känt en frustration över att reglerna för landsbygden sätts av staden och då oftast av storstaden Stockholm. Det må gälla jord och skogsfrågor, infrastruktur, varg och annat som i själva verket ligger väldigt långt borta från storstadens verklighet, men likaväl är det storstadens syn som gäller. Så här … Läs mer

Fjellner (M) i SvD: typexemplet på när svenska myndigheter passar på att dra åt tumskruvarna lite extra när de får chansen och kan skylla på EU

Både kärnkraft och vattenkraft står nu i skottlinjen politiskt. Det kommer att påverka industrins möjligheter att investera i Sverige, med färre jobb och lägre tillväxt som följd, skriver Christofer Fjellner, europaparlamentariker för (M). Om Vattenverksamhetsutredningen, vars konsekvenser han kallar orimliga, säger han så här: I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för … Läs mer

Vart ålen tar vägen…

Nästan sju ton ål hamnade hos dansk polis i stället för på japanska tallrikar. Containern med 6,9 ton ål beslagtogs i hamnen i Århus strax före jul, innan den skulle lastas på ett fartyg och fraktas till Japan. Företaget bakom exporten har polisanmälts och riskerar böter, eftersom det sedan 2012 är förbjudet att exportera ål … Läs mer

Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?”

Orosmolnen hopar sig över framtiden för den svenska vattenkraften. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober i år öppnar för en fullständig ny prövning av samtliga vattenkraftverk. Svensk Energi pekar i sitt remissvar på allvarliga risker med utredningens förslag. Det innebär risker för minskad förnybar elproduktion och stora kostnader för elproducenter, samhället och i slutändan hushållen. Om det … Läs mer

Ett brev till till berörda ministrar och energiansvariga i samtliga partier

Det kom ett mail till SVAF från Anders Ahlernius som skrev: Jag och min kompanjon har tagit er uppmaning på orden, och författat bifogat inlägg. Det har vi sedan vidarebefordrat till berörda ministrar och energiansvariga i samtliga partier. Förhoppningsvis kan detta öka förståelsen för verksamheten. I brevet står: Hej, Vi, två ägare av ett mindre … Läs mer

Vill vattendirektivet slå ut svensk vattenkraft eller har svenska politiker och myndigheter gjort fel?

Som ordförande i SVAF har jag de senaste månaderna försökt förklarar att det inte är ramdirektivet för Vattens och därmed EU:s fel att Hav- och Vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna bestämt sig för att försöka slå ut så många vattenkraftverk som möjligt. Felet är de svenska politikernas eftersom regering och riksdag inte tar sitt ansvar … Läs mer

Regelrådet avstyrker ”Ny tid – ny prövning” ”ofullständigt” och ”bristfällig”

Remisstiden för Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande ”Ny tid – ny prövning” går ut den 3 januari, men redan nu börjar svar komma in. Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt och … Läs mer