Svensk Vattenkraftförening

Svensk Vattenkraftförening

Föreningen bildades 1980 i spåren av oljekrisen på 1970-talet då behovet av alternativ energi var stort.

Den nu pågående energiomställningen har återigen väckt ett stort intresse för småskalig vattenkraft i Sverige. Det finns över 40 000 forssträckor i Sverige, varav ca 5 % i dag används för utvinning av vattenkraft. Antalet småskaliga vattenkraftverk är dryga 1.800 med ett sammanlagt värde av 25 miljarder kronor som bidrar med cirka 4000 arbetstillfällen. De småskaliga kraftverken är landsbygdsföretag där ägarna ofta bor vid anläggningen.

Den svenska tolkningen av EU:s ramdirektiv för vatten, den nya praxis som fastställts av Mark- och miljööverdomstolen och den kommande propositionen om nya tillstånd och villkor för prövning av vattenverksamhet skapar stor oro bland SVAF:s medlemmar och mycket arbete för styrelsen.

Föreningens huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft (<10 MW) och verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion.

Föreningens medlemmar är enskilda kraftverksägare, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier med mindre vattenkraftverk, företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft, leverantörer, tillverkare samt personer i övrigt som stöder arbetet för den småskaliga vattenkraften och dess bidrag till Sveriges utvinning av miljövänlig och förnybar energi. Intresse för miljö, teknik och den småskaliga vattenkraftens kulturhistoria är också områden som förenar medlemmarna. Vi växer stadigt och

har nu 800 medlemmar varav hälften driver cirka 800 vattenkraftverk.

Styrelsens kompetens och arbetsuppgifter spänner över ett brett fält runt småskalig vattenkraft. Vi har de senaste åren främst inriktat oss på att finna samarbetsformer och politiskt stöd för en utveckling av den småskaliga vattenkraften på sunda villkor. Vi bedriver också kurs- och informationsarbete runt vattenkraftsfrågor. Föreningens arbete för att de nedlagda kraftverken åter ska kunna startas är central men ställs nu mot frågor som berör traditionell miljövård och hobbyfiske, intressen som ibland prioriteras framför den överställda miljöfrågan – vårt klimat och nödvändigheten av en energiomställning.

I dag uppgår den årliga elutvinningen från småskalig (<10 MW) vattenkraft till 4,3 TWh. Föreningens uppfattning är att det finns potentialer att fördubbla den siffran genom att öka effektiviteten – utan att leda mer vatten genom turbinen – i de kraftverk som nu är i drift, genom återupptagen drift i de nedlagda kraftstationerna ökar den siffran ytterligare.

  • Vi är en ideell och politiskt obunden förening.
  • Om Du vill stödja vårt arbete för att den småskaliga vattenkraften ska kunna fortgå och utvecklas i Sverige, kan du ge ditt stöd genom att bli medlem.

Välkommen!
Gustaf Hellström
ordförande

Lämna en kommentar