Juridik och tillstånd

Vattenkraftverk kräver tillstånd.

Vattenverksamhet kallas verksamheter och åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, uppförande av anläggningar, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Vattenkraftverk är vattenverksamhet i lagens mening.  I miljöbalken kapitel 11 finns bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar.

Anmälnings- eller tillståndsplikt för all vattenverksamhet

All vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig. Vissa vattenverksamheter av mindre omfattning är anmälningspliktiga. Om de är av större omfattning är de tillståndspliktiga. Kraftverk inklusive minikraftverk är alltid tillståndspliktiga. I vissa fall krävs även strandskyddsdispens inom det område som framgår av figuren nedan. Då sker samordning mellan vattenverksamhet och strandskydd.

Schema vatten- strandskydd
Avgränsningar för vattenverksamhet och strandskydd

Småskalig vattenkraft
en möjlighet och en lösning, inte ett problem

Broschyr om föreningens policy om småskalig vattenkraft finner du här.

Policyn i fulltext finner du här.