Forskning och Miljö

Forsknings- och Miljöutskottet.

Utskottet har haft och har oerhört mycket att göra sedan riksdagen gav länsstyrelserna i uppdrag att intensifiera tillsynen av vattenverksamheter som drivs med gamla tillstånd. Dessutom har ett antal länsstyrelser tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten och Kammarkollegiet aktiverat sig mycket ifråga om att delta som part i snart sagt varje tillståndsärende, vilket gör att samtalen från  medlemmar ökat lavinartat.

SVAF är representerad bl.a. i Hav och Vattenmyndighetens och Energimyndighetens projekt för att ta fram rekommendationer i fråga om teknikfrågor inom både energi- övervaknings- och miljöteknik.

Miljöpolicy för Svensk Vattenkraftförening

Svensk Vattenkraftförening har som rikstäckande förening för medlemmar som bedriver verksamhet med småskalig vattenkraft ett ansvar att tydliggöra och informera sina medlemmar om vikten av att hålla en hög kvalitetsnivå på sina anläggningar och lyfta fram ett ansvarsfullt kunnande om den miljövänliga energiomvandling som bedrivs genom denna förnybara energikälla.

Policyn för Svensk Vattenkraftförening är därför starkt knuten till det ansvar som var och en av våra verksamhetsutövare har att följa enligt de regler och lagar som gäller för verksamheten och som utfärdats i enlighet med de tillstånd och olika domar som ligger till grund för verksamheten.

Verksamhetsutövaren ska besitta sådan kunskap att verksamheten inte på något sätt strider mot miljöbalken eller villkoren i lämnade tillstånd oberoende om dessa är baserade på Urminnes hävd, Hävd, Häradsdom eller Vattendom .

Grundläggande är att dessa tillstånd för verksamheten ska följas och bevakas genom det kontroll- och tillsynsansvar som finns föreskrivet för verksamhetsutövaren, som att:

  • Egenkontroll av dammar ska kontinuerligt utföras
  • Dammkontroll ska utföras av Svenska Kraftnät rekommenderad besiktningsman
  • Loggbok ska föras över verksamheten eller DTU manual skall upprättas (DTU = Drift, Tillståndskontroll och Underhåll)
  • Pegel eller motsvarande teknik ska finnas med dämnings- och sänkningsgräns utmärkt
  • Fisktrappor och omlöp ska underhållas och skötas enligt givet tillstånd.

Vår policy bygger på att verksamhetsutövaren:

  • Tar ansvar för oljor och övriga kemikalier och använder miljövänliga alternativ där så är möjligt
  • Håller byggnad, maskinhall, elektriska anläggningar i gott skick och i god ordning.
  • Håller de närliggande miljöerna och omgivningarna runt kraftverken i sådan ordning att man föregår med gott exempel och med stolthet kan vinna omgivningens förtroende för den verksamhet som bedrivs.
  • Samverkar med andra intressegrupper runt vattendraget och uppmuntrar till eget ansvar och tar initiativ till miljöförbättrande åtgärder runt kraftverken som till exempel att underlätta ålvandring och fiskvandring

Svensk Vattenkraftförening värnar också de kulturhistoriska miljöer många av våra medlemmars kraftverk befinner sig i. Vår policy är därför att medlemmarna så långt det är möjligt bevarar och vårdar dessa kulturhistoriska platser och byggnader.

Ledstjärnan för Svensk Vattenkraftförening är att såväl den lokala som den globala miljön ska värnas genom den verksamhet medlemmarna bedriver.

Thomas Sandberg
ordförande