Växjö kommun: Beslut om strategi för kommunens vattenkraftverk och dammar

Växjö kommun Den 27 april 2015, fattade tekniska nämnden beslut om att föreslå att kommunfullmäktige antar förslaget till åtgärdsstrategi för kommunens vattenkraftverk och dammar. Växjö kommun äger fyra vattenkraftverk och ett tiotal dammar som är av betydelse för miljö- och vattenförhållandena i flera av kommunens mest betydelsefulla sjöar och vattendrag. Bakgrunden till åtgärdsstrategin är ny kunskap … Läs mer

Rapport från Seminarium Vattenkraftens Framtid

Den 20 april arrangerade Energimarknaden ett eftermiddagsseminarium med fokus på vattenkraftens framtid i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan, Stockholm med fokus på Politikernas ambitioner när det gäller vattenkraften Vattenmyndigheterna: Våra förslag utifrån EU:s ramdirektiv för vatten och vägen framåt Fortum: Vilka konkreta åtgärder behöver Sverige och övriga nordiska länder göra för att förbättra förutsättningarna för vattenkraften framöver? … Läs mer

SVT Lokala Nyheter Värmland: småskalig vattenkraft hotad

Utdrag från SVT:s hemsida: De nya kraven på de små vattenkraftverken i Värmland har ibland lett problem för de privatpersoner som äger vattenkraftverk. I Slorudsälven i Brunskog satsade både samhället och en privatperson flera miljoner på en miljöinsats som nu på sikt kan vara oanvändbar. – Värsta scenariot är att jag inte får ett tillstånd … Läs mer

Kloka ord från LRF

“Nu avgörs framtiden för den småskaliga vattenkraften” Hanteringen av den småskaliga vattenkraften är inte en juridisk fråga, utan en fråga om hur samhället behandlar enskilda. Det skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson som uppmanar regeringen att ta fram ett särskilt regelverk för den småskaliga vattenkraften och under tiden se till att processerna mot enskilda upphör. Läs hela … Läs mer

Detta innehåller vårbudgeten

På sin hemsida sammanfattar Svensk Energi de nyheter ur regeringens budgetproposition  som har intresse för energibranschen. – Regeringen konstaterar att förslag om sänkt energiskatt för serverhallar samt bibehållen norrlandsskatt remitterats inför budgetpropositionen i september. Det blir därmed tydligt att regeringen avser att lägga ett förslag i budgetproppen om sänkt energiskatt på el för datorhallar samt övriga … Läs mer

Riksdagen antog betänkandet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201516/CU13/?vote=true Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)   Parti Ja Nej … Läs mer

Mindre vattenkraftverk bör få enklare tillståndsprocesser (CU13)

Reglerna för att få tillstånd till vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas. Regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det behövs även mer fokus på miljönytta. Det anser riksdagen som gör ett tillkännagivande till regeringen. Det betyder att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag om … Läs mer

Nya MÖD-domar föreskriver något enklare tillståndsprocess

Ägarna till Horsabäcks kvarn och Allareds mölla måste söka lagligheltförklaring och “miljötillstånd” enligt domar i Mark- och miljööverdomstolen. En förändring mot tidigare domar är att domstolen betonar att anläggningarna som sådana inte är olagliga, utan “bara” saknar tillstånd enligt miljöbalken. Domstolen skriver: Vid prövningen av en sådan ansökan blir mark- och miljödomstolens uppgift främst att … Läs mer