Synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag

Svensk Vattenkraftförening, SVAF, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerade handlingar. Svensk Vattenkraftförening anser att Vattenmyndigheten måste arbeta för en bättre helhetssyn och kommunikation. Vi instämmer till fullo i LRF:s synpunkt: att det svenska systemet för tolkning och implementering av RVD utgör som ett hinder för ett rättvist, rimligt och effektivt uppnående av … Läs mer

Walter går till valberedningen Patrik Hazelius till styrelsen

Efter många års trogen och mycket uppskattad tjänst i SVAF:s styrelse har Walter Johansson nu uppfyllt sitt löfte till hustrun Kerstin att trappa ner. Men glädjande nog får vi behålla Walter eftersom han ansluter till Lars Rosén och Sven-Erik Vänneå i valberedningen. Ny i styrelsen är Patrik Hazelius, inspektor på Claestorp och tidigare revisorssuppleant. I övrigt är … Läs mer

Allvarliga brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i miljömyndigheternas tillståndsgivning och tillsyn

Det är inte bara SVAF som anser att miljö- och vattenmyndigheterna utgör ett problem. Miljömyndighetsutredningen skriver i sitt slutbetänkande: Vi har identifierat problem med regeringens styrning av miljömyndigheterna. Myndighetsstyrningen är i vissa avseenden vag och inte tillräckligt operativ – men samtidigt detaljerad. Det finns allvarliga brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsgivning och … Läs mer

NLT: Genitz fick gehör för vattenmotion

Tisdagen den 7 april skriver Lidköpings Nya Tidning på sidorna från Vara: När Centerns riksstämma äger rum i Falun senare i år kommer Varapolitikern Ulf Genitz att vara på plats för att försöka få partiet att lyfta frågan om tillämpningen av EU:s vattendirektiv till riksdagen. De förslag på åtgärdsprogram och handlingsplan som nu är ute … Läs mer