Smålandsposten: Rädda vattenkraften

Smålandsposten tar på ledarplats upp den småskaliga vattenkraften situation. Länsstyrelsernas miljökrav riskerar att ruinera människors privatekonomi och kulturmiljöer. Reglerna för den småskaliga vattenkraften måste förenklas. Att samma personer som för tio år sedan gavs statligt investeringsstöd för att uppmuntras att investera i småskalig energi nu riskerar hela sin privatekonomi är ett sorgligt öde. Läs vidare … Läs mer

Smålandsposten: Miljöpristagaren som blev miljöbov

Tidningen berättar om vår medlem Göran Widings bruk av en förnybar energikälla där han lånar vattnet några få sekunder och genererar samhällsintresset el utan vare sig utsläpp av klimatstörande gaser eller annat långlivat avfall som framtida generationer behöver vårda i tidsperspektiv av istider. Läs vidare här! Motstående intressen menar att fisk och andra vattenlevande fauna … Läs mer

S, M, MP, C och KD är överens om Energin!

Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion Vattenkraft Vattenkraften spelar idag en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning. En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor såsom vind- och solkraft. För vattenkraften gäller att: Sverige ska leva upp till EU-rätten och … Läs mer

Fråga till ny miljöminister

Miljöfrågor, Sverige, Vattenkraft Vattenverksamheterna Riksdagen – 2016-06-09 Många aktörer inom småskalig vattenkraft drabbas nu hårt av de prövningar av deras verksamheter som sker runt om i landet. De svenska tolkningarna av reglerna gör att många verksamheter som funnits länge nu behöver söka nya tillstånd. Resultatet blir kostsamma och plågsamma juridiska processer där mängder av resurser … Läs mer

Lagligförklaring med villkor för drift – ja!

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt lagligförklarar Fagerdala kraftverk med tillhörande anläggningsdelar (dammbyggnad, tilloppskanal, intag, maskinstation och utloppskanal) på Fagerdala 1:8 i Markaryds kommun och ger tillstånd för vattenverksamhet förenat med nio villkor.

Läs mer

Vägledning för KMV, HaV 2016

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fastställt en vägledning för kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft. Under vissa förutsättningar får en vattenförekomst förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att vattenförekomsten inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk potential. Förekomsten av vattenkraft med vattenlagring och vattenreglering kan vara skäl … Läs mer