Att anmäla sig till den nationella planen

Det kan inte ha undgått någon vattenkraftägare att alla kraftverk ska få sina tillstånd omprö­vade och att vi förväntas anmäla oss till den nationella plan som myndigheterna nu arbetar på. Hur ska vi förhålla oss till detta? Sedan årsskiftet lever vattenkraften med ett delvis nytt regelverk. I juni beslöt riksdagen om mycket viktiga förändringar i … Läs mer

LandLantbruk: Symbolen för småskalig vattenkraft i ny prövning

Silverforsen i Värmland har de senaste åren kommit att symbolisera både länsstyrelsernas orimliga framfart mot den småskaliga vattenkraften och den folkliga vreden mot myndigheterna. Nu har mark- och miljödomstolen gett kraftverksägaren rätt och länsstyrelsen har avstått från att överklaga. Men kammarkollegiet, Sportfiskarna och Älvräddarna har inte gett upp. Läs vad göran Berglund skrivit i Land … Läs mer

Till Genomförandegruppen

Riksdagens beslut 13 juni, att med civilutskottets förtydliganden bifalla propositionen Vattenmil­jö och vattenkraft, var huvudsakligen positivt. Samma sak kan sägas om de förändringar i förord­ningarna om vattenverksamhet m.m. (VVF) respektive förvaltningen av kvaliteten på vattenmil­jön (VFF), som regeringen beslöt 21 december. Samtidigt är det uppenbart att i både propositio­nen och de två förordningarna finns alltför … Läs mer

För snäv tolkning av vilka verksamheter som omfattas av den natio­nella planen

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och länsstyrelserna har 2019-01-10 offentliggjort information om vilka vattenverksamheter, som de anser kan anmälas till den nationella planen (NAP) för omprövning med moderna miljövillkor. Deras tolkning av de nya lagarna och förordningarna fr.o.m. 1 jan 2019 har på ett par viktiga punkter inte stöd i det nya regelverket och … Läs mer