RESTOR Hydro – Upptäck Europas vattenkraftarv!

Småskalig vattenkraft är en miljömässigt hållbar och viktig del av den förnybara energin. Dess bidrag till en stabilare elproduktion runtom i Europa är betydande.

Investeringar i småskalig vattenkraft ger intäkter till lokala samhällen. Den ökar utbudet av inhemsk energi, samtidigt som den värnar om vårt historiska arv och vår miljö.

Historiska anläggningar & vattenkraft

Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul, vattenkraftverk som tagits ur drift, dammar och andra konstruktioner i vattendrag.

Återstart av vattenkraftverk som tagits ur drift ger el som kan användas lokalt och som bidrar till det europeiska elnätet. Samtidigt som man får ökad elproduktion från förnybar och inhemsk energi ökar även elnätets stabilitet.

projektet RESTOR Hydro identifieras och kartläggs de mest lämpade anläggningarna för renovering och stimulerar investeringar genom en utvecklad marknadsbaserad modell för regionala kooperativ.

Gemensam finansiering & lokala kooperativ

I projekt RESTOR Hydro utvecklas riktlinjer för upprättandet av kooperativt andelsägd småskalig vattenkraft.
Ett kooperativ ökar möjligheten till finansiering av restaureringsprojekt. En eller flera anläggningar inom samma region kan läggas samman under en gemensam organisation som bedömer anläggningarnas potential och tar fram en sund ekonomisk plan för renovering.

Småskaliga vattenkraftverk drivna av kooperativ bidrar till en ny dynamik i lokala samhällen med flera förtjänster. Att gemensamt arbeta i decentraliserade energiprojekt skapar ekonomisk vitalitet, ökar försörjningstryggheten för el och förbättrar miljön till fördel för platsen.

Lämna en kommentar