Att anmäla sig till den nationella planen

Det kan inte ha undgått någon vattenkraftägare att alla kraftverk ska få sina tillstånd omprö­vade och att vi förväntas anmäla oss till den nationella plan som myndigheterna nu arbetar på. Hur ska vi förhålla oss till detta?

Sedan årsskiftet lever vattenkraften med ett delvis nytt regelverk. I juni beslöt riksdagen om mycket viktiga förändringar i både miljöbalken (MB) och lagen om införande av miljöbalken (MP). Strax före jul beslöt sedan regeringen om förändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. (där finns de nya bestämmelserna om den nationella planen) och för­ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (bl.a. om klassificering som kraftigt modifierat vatten och mindre strängt kvalitetskrav).

Syftet är ju att alla 2100 kraftverk och 1400 regleringsdammar ska få sina driftsvillkor och miljöåtgärder omprövade i domstol. Detta ska ske utifrån den nationella plan, som Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät nu arbetar på och som regering­en ska besluta om i slutet av året.

Fram till 1 juli i år kan ägare till kraftverk och regleringsdammar anmäla till respektive läns­styrelse att man vill ingå i den nationella planen, vilket är frivilligt. Mera information finns på respektive länsstyrelses och Havs- och vattenmyndighetens hemsidor. På den senare finns också Frågor och svar. Ta nu inte vad myndigheterna skriver som någon sanning, SVAF har invändningar på flera punkter, se den skrivelse vi 1 februari skickade till myndigheterna.

Även om vår situation i stort fortfarande är oklar på många punkter, är det ändå relativt lätt att komma med ett antal råd om hur vi som enskilda kraftverksägare ska agera just nu. Var och en måste dock ta sitt eget beslut, SVAF kan inte påta sig något ansvar.

1) Ta det lugnt och gör inget förhastat! Sista dagen för anmälan är inte förrän 1 juli 2019. Det kommer mer information i samband med våra regionala föreningars årsmöten, SVAF:s års­möte, i Svensk Vattenkraft och säkert på andra sätt också, länsstyrelsernas redan påbörjade informationsmöten icke att förglömma.

2) Anmäl dig till den nationella planen! Det är visserligen frivilligt men gör du det inte själv kommer “länsstyrelsen vidta de åtgärder som behövs för att initiera prövningen.” Det är också en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från Vattenkraftens Miljöfond AB.

3) I princip alla ska kunna ingå i den nationella planen! Förhoppningsvis kommer alla läns­styrelser att ansluta sig till dem, som ser det som angeläget att få med så många som möjligt för att underlätta den samordnade omprövning som ska ske i varje vattendrag (=prövnings­grupp). SVAF har i skrivelsen 1 februari argumenterat mot en snäv tolkning av MB, MP och förordningen om vattenverksamhet m.m.

4) Även med en generös syn på vilka som kan ingå i den nationella planen kan det uppkomma gränsfall! Får man avslag av länsstyrelsen kan detta beslut överklagas. Ta hjälp i sådana fall.

5) Samarbeta med dina kollegor i vattendraget och i länet! Under de kommande 20 årens samordnade omprövningar måste vi samarbeta inbördes men också med andra aktörer som kommuner, jord- och skogsbruk, industrier. Detta samarbete kan med fördel starta redan nu.

Samtidigt med att vi ska anmäla oss till den nationella planen pågår arbetet på denna. I höstas presenterade de tre myndigheterna ett förslag till hur den totalt tillåtna produktionsminskning­en 1,5 TWh ska fördelas på vattendrag. De flesta mindre kraftverk finns i vattendrag där vi måste tåla en sammanlagd produktionsminskning på 6,5 %. Just nu (16/2) verkar det osäkert om de tre myndigheterna fortfarande står bakom denna behandling av energivärdena. När det gäller miljövärdena verkar det nu som om myndigheterna inte kommer att lägga fram något förslag. En oerhört allvarlig och märklig situation, myndigheternas arbete med den nationella planen verkar gå över styr. Här måste politikerna i genomförandegruppen bakom energiöver­enskommelsen ingripa snarast!

Riksdagsbeslutet säger också att regeringen ska ge myndigheterna i uppdrag att revidera sina föreskrifter, vägledningar m.m. respektive fullt ut utnyttja EU-rättens möjligheter till klassifi­cering som kraftigt modifierat vatten och mindre strängt kvalitetskrav. Inget av detta ha på­börjats, också här måste politikerna i genomförandegruppen sätta fart på regeringen. SVAF har i en skrivelse till genomförandegruppen 6 februari framhållit att detta är en förutsättning för att omprövningarna inte ska gå i baklås från början.

Thomas Sandberg, ordförande SVAF