LandLantbruk: Många frågetecken återstår att räta ut

I Land Lantbruk nr 5 s 12 publicerade Göran Berglund en bra översikt över det arbete som bedrivs av dels de tre myndigheterna bakom den nationella planen och dels Vattenkraftens Miljöfond. I en intervju trycker SVAF:s ordförande Thomas Sandberg  framför allt  på att alla vattenförekomster med vattenkraft måste KMV-klassas så att miljökvalitetsnormen (MKN) blir God … Läs mer