EU förordar utbyggnad – Sverige bromsar

Framtidens Energi bilaga i Dagens Industri januari 2014: Genom att skaka liv i gamla småskaliga vattenkraftverk, och modernisera befintliga, kan produktionen av förnybar energi öka ordentligt. Men i Sverige är utbyggnad och åtgärder av vattenkraft en dyr historia. Boven i dramat: en svensk övertolkning av EU:s vattendirektiv. Gunvor Axelsson, ordförande Svensk vattenkraftförening (SVAF), förklarar: – … Läs mer

“Oerhört fräckt att vifta bort småskalig vattenkraft”

Arne Forsell, som har kraftstationer i Njurunda, är upprörd över utredningens förslag. – Då borde vi också ompröva alla bygglov på landsbygden, säger han i en intervju i Sundsvalls Tidning: Sundsvalls Tidning skriver: “Arne Forsell har totalt fyra småskaliga vattenkraftverk. Tre i Njurundaområdet, ett i Jämtland. Om vattenverksamhetsutredningens förslag går igenom är han rädd att … Läs mer

Riksantikvarien: Ny lag förödande för kulturmiljöer vid vatten

Tusentals vandringshinder för fisken i våra vattendrag ska tas bort för att uppfylla EU:s direktiv för vatten. Avsikterna är goda men riskerar att värdefulla kulturmiljöer vid vatten utraderas. I strävan att förbättra vattenkvaliteten är våra kulturmiljöer vid vatten lågt prioriterade, skriver riksantikvarie Lars Amréus på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Människans bosättningar och verksamheter har starka band … Läs mer

”Inga enkla sanningar om smarta elnät”

I en debattartikel i Ny Teknik skriver Elforsks VD Magnus Olofsson att förlusterna i våra elnät motsvarar hela den svenska vindkraftsproduktionen: Och med de smarta elnäten kommer förlusterna öka. Hursomhelst, oavsett begrepp så vill vi att elanvändningen mer ska följa tillgången på el från exempelvis vindkraft. Det är bra. Blåser det mycket ska värmepumpar dra … Läs mer

Arbetslivsmuséernas Samarbetsråd ArbetSam om vattenverksamhetsutredningen

Inledningsvis finner ArbetSam det mycket märkligt att det i utredningsgruppen inte funnits en enda person som representerar kulturmiljö. Varken en professionell representant eller någon representant för civilsamhället. ArbetSam beräknar att mer än 300 museianläggningar berörs av utredningen. ArbetSam är en museiförening som organiserar arbetslivsmuseer. Bevarandet av industrisamhällets kulturarv har i mycket stor omfattning överlåtits till … Läs mer

SVT Mittnytt: Kraftstrid trappas upp

Förändringarna för vattenkraftens villkor allt hetare stridsfråga – nu menar Christer Borg på organisationen Älvräddarna att Kungliga Ingenjörakademin går kraftindustrins ärenden. “Deras uttalanden är en blåkopia av kraftindustrins synpunkter”, menar Borg. Borg är även starkt kritisk till utspelet från Svensk Energi om Vattenverksamhetsutredningen: – Svensk Energis omvärdsanalys är så dålig att min åttaåring skulle ha … Läs mer

Svensk Energis VD om att seriöst se helheten

Kjell Jansson skriver i sin replik på Christer Borg inlägg: Även om jag i största utsträckning vill undvika samma typ av kraftord som Christer Borg ofta använder, så måste jag ändå påpeka att det är lätt att vara kategorisk när en fråga inte behöver analyseras utifrån mer än en aspekt. Som representant för Sveriges elföretag … Läs mer

Älvräddarna efterlyser seriös debatt

I ett inlägg på Second Opinion skriver Älvrddarnas Christer Borg: Debatten kring vattenverksamhetsutredningens delbetänkande om ny prövning för svensk vattenkraft saknar många gånger seriositet. Vi ser grova generaliseringar, fantasier om gigantiska energitapp och genanta missuppfattningar om omprövningsreglernas syfte. I debatten förekommer missförstånd men också oseriösa överdrifter. Svensk Energi menar att hälften av Sveriges vattenkraftsproduktion kan … Läs mer

Vilande villkor i gamla domar ger fiskvägar

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har fattat beslut i tre mål rörande fiskvandringsvägar och biotopåtgärder vid kraftverk i Mörrumsån. Vid Fridafors nedre och övre kraftverk ska fiskvandringvägar skapas och vid Granö kraftverk ska biotopåtgärder vidtas. Fridafors nedre och övre kraftverk och Granö kraftverk utgör fiskvandringshinder i Mörrumsån. Genom återupptagande av de gamla tillståndsmålen har … Läs mer

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen. Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen. Statkraft startar ett projekt tillsammans med andra aktörer för att studera ekologin nedströms Viforsens kraftverk. Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna så som vattenflöde och … Läs mer