Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen.

Statkraft startar ekologisk kartläggning i Ljungan i samarbete med intresseorganisationer, företag och kommunen.

Statkraft startar ett projekt tillsammans med andra aktörer för att studera ekologin nedströms Viforsens kraftverk. Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna så som vattenflöde och bottenstruktur påverkar biologin i området och att kartlägga den biologiska statusen, exempelvis tätheten av olika fiskarter, samt att kartlägga åtgärder för att förbättra den ekologiska statusen i området.

De övriga inbjudna aktörerna i projektet är Hushållningssällskapet, Fiskevårdsområdena Tuna östra och Nedre Ljungan, Sundsvalls kommun, Vattenregleringsföretagen och Ljunganfiskarna. Statkraft bjuder in dessa aktörer för att få del av deras kunskaper och projektet startar med ett tvådagarsmöte som innehåller besök vid ett antal platser som är typiska laxområden eller särskilt utsatta områden.

– En dialog mellan de aktörer som har olika intressen av vattnet i området är viktig och därför har vi valt att genomföra projektet i brett samarbete. Samarbetet kan förhoppningsvis också bidra till ökad förståelse mellan aktörerna och utgöra en grund för hur vi kan kombinera kraftproduktion med god vattenmiljö, säger Angela Odelberg, miljösamordnare i Statkraft och projektledare för satsningen.

Bakgrunden till projektet är att Statkraft i augusti 2013 gjorde en ofrivillig avvikelse i regleringen nedströms Viforsen kraftverk. Händelsen anmäldes till tillsynsmyndigheten såväl av Statkraft som av Älvräddarna.

– Statkraft har nolltolerans mot avvikelser från vattendomar och anmäler samtliga avvikelser till Länsstyrelsen. Vi ska ta vårt miljömässiga ansvar, men vi rår inte ensamma över vattennivåerna i Ljungan, alla aktörer som verkar i älven är beroende av varandra. Därför startar vi detta projekt. Vi hoppas och tror också att övriga vattenkraftproducenter i Ljungan ansluter sig till projektet, säger Angela Odelberg.

Fältundersökningarna kommer att påbörjas under våren 2014 och sedan pågå under året. Statkraft planerar att presentara resultat från projektet runt årsskiftet 2014/2015.

För mer information:
Gunilla Lundén, kommunikationschef, 070-521 31 16
Angela Odelberg, projektledare, 070-515 53 32

http://www.statkraft.se/presscenter/pressmeddelande-2009/statkraft-startar-ekologisk-kartlaggning-i-ljungan.aspx