Vilande villkor i gamla domar ger fiskvägar

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har fattat beslut i tre mål rörande fiskvandringsvägar och biotopåtgärder vid kraftverk i Mörrumsån. Vid Fridafors nedre och övre kraftverk ska fiskvandringvägar skapas och vid Granö kraftverk ska biotopåtgärder vidtas.

Fridafors nedre och övre kraftverk och Granö kraftverk utgör fiskvandringshinder i Mörrumsån. Genom återupptagande av de gamla tillståndsmålen har Mark- och miljödomstolen prövat de latenta villkoren för kraftverksägarna och beslutat att fiskeåtgärder ska vidtas vid de tre kraftverken.

Vid Fridafors båda kraftverk ska kraftverksägaren skapa fiskvandringsvägar. När det gäller Granö kraftverk ska kraftverksägaren vidta biotopåtgärder så att nya reproduktionsområden skapas för havsvandrande lax och havsöring.

Målnummer:
M 1109-08, M 1110-08 och M 1069-12

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Domar-om-fiskvandringsvagar-vid-kraftverk-i-Morrumsan-/