Arbetslivsmuséernas Samarbetsråd ArbetSam om vattenverksamhetsutredningen

Inledningsvis finner ArbetSam det mycket märkligt att det i utredningsgruppen inte funnits en enda person som representerar kulturmiljö. Varken en professionell representant eller någon representant för civilsamhället.

ArbetSam beräknar att mer än 300 museianläggningar berörs av utredningen.

ArbetSam är en museiförening som organiserar arbetslivsmuseer. Bevarandet av industrisamhällets kulturarv har i mycket stor omfattning överlåtits till civilsamhällets organisationer. Där finns de kunskaper och resurser som krävs för ett långsiktigt och hållbart bevarande av kulturarvet.

Inom ArbetSam finns dock inte den juridiska expertis som krävs för en konsekvensanalys av förändrade vattenrättsliga regler och hur dessa påverkar de arbetslivsmuseer som finns vid eller äger/driver dammanläggningar.

Utredningsförslaget berör en stor del av industrisamhällets kulturarv, 2 000 vattenkraftverk och 11 000 dammar. I kapitlet 14.3.1 Berörda verksamheter och anläggningar beskriver utredningen vilka anläggningar som berörs. Ingenstans i detta kapitel beskrivs de dammar som byggts för att utvinna kraft till industriella anläggningar, manufaktursmedjor, masugnar, stampar, kvarnar, sågverk, smältsmedjor, yxfabriker, mekaniska verkstäder, gjuterier, gummifabriker, pappersbruk, gruvor, järnbruk, blåsmaskiner osv. Detta kan bara bero på att ingen kulturmiljöexpertis deltagit i utredningsförfarandet.

Länk till remissvaren: http://www.regeringen.se/sb/d/18366