Medlemsbrev om paus för nya ansökningar till miljöfonden

Brev till medlemmar i Svensk Vattenkraftförening

Med anledning av den pressmeddelande som Vattenkraftens miljöfond (VMF) släppte i fredags (12/4) vill SVAF styrelse informera medlemmarna styrelsens ställningstagande till det inträffade.

Bakgrund
Styrelsen har under lång tid påtalat att processen för omprövningen av vattenkraften inte fungerar. Avvägningen mellan miljönytta och övriga samhällsnyttor görs inte. Det görs inte heller någon bedömning om en åtgärd blir orimligt dyr i förhållande till miljönyttan. Miljöåtgärder skall göras där de gör biologisk nytta och är kostnadseffektiva, inte på grund av summariskt satta miljökvalitetsnormer.

Till detta kommer ett omfattande administrativt regelverk.  Det som skulle bli en enkel process, för att förse vattenkraften med moderna miljövillkor, har utvecklat sig till ett administrativt monster utan slut.

Beslutet från VMF
Med anledning till ovanstående välkomnar styrelsen, att ägarna till Vattenkraftens miljöfond börjat sätta ner foten och klargjort att det behöver göras betydande förändringar av regelverket. Omprövningen skall gå att genomföra med de pengar som är avsatta till Vattenkraftens miljöfond. Det är även vitalt av vattenkraftens samhällsnyttor värnas samtidigt som att vattendirektivet uppfylls. Detta är möjligt genom att nyttja de undantag i vattendirektivet som EU-rätten medger.

Vägen framåt
Regeringen måste tillse att samverkan fungerar. Det är där avvägning mellan samhällsnyttor skall ske. Det är även där bedömningen vilka miljöåtgärder som är kostnadseffektiva ska ske. För att detta skall vara möjligt måste miljökvalitetsnormerna (MKN) kunna överprövas under samverkan. Nuvarande regelverk för fastställande av MKN kräver underlag som sällan finns. Detta resulterar i MKN med låg kvalitét/tillförlitlighet. Regelverket för fastställande av MKN behöver därför göras om och förenklas avsevärt. Genom att få till en fungerande samverkan, där vattendragets lokala förhållanden vägs in, skapas förutsättningar för en fortsatt smidig och effektiv omprövning.

Slutsats
Det är bra att bristerna med omprövningen synliggörs nu, så att regelverket kan justeras. Om det inte görs äventyras de förmånliga villkor med ersättning från Vattenkraften miljöfond som gäller i dag. Om det inte blir tillräckligt långtgående förändringar av författningarna så kommer fonden med största sannolikhet att ändra de ekonomiska villkoren till det sämre för verksamhetsutövarna. Det är naturligtvis inte en önskvärd situation. Styrelsen vill därför ånyo uppmana medlemmarna att kontakta era folkvalda politiker och diskutera frågan. Debattinlägg i media och sociala medier är också välkommet. VMF utspel kommer naturligtvis att läggas till på agendan för årskonferensen. Glöm inte att anmäla er till den.

Styrelsen
Svensk Vattenkraftförening