KVA: Svenska politiker har ett stort ansvar för att tillvarata svenska intressen

Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) Energiutskott föreslår att regeringen tillsätter en kommission med uppgift att studera effekterna av en utökad integration av elnäten inkluderande prisfrågan utgående från de beslut som fattas både i Sverige och inom EU. Av speciellt intresse är att belysa hur den svenska elberoende industrin påverkas av förändrade konsumentpriser på el. Energiutskottets globala 2050 … Läs mer

Översyn av miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden

Miljöminister Lena Ek har utsett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo att vara särskild utredare i riksintresseutredningen (M 2014:01) med uppgift att göra en översyn av 3 kap. miljöbalken och relevanta delar av 4 kap. miljöbalken. Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som … Läs mer

“Det strider mot all miljövänlig produktion…”

– Risken finns att ett stort anlal mindre kraftverk måste läggas ner, säger Jan Nordling, projektledare på Ingenjörsvetenskapsakademien. I Värmland finns ett stort antal kraftverk byggda före 1999 och förslaget från staten skulle innebära att många av de små kraftverken i länet skulle läggas ner tror Jan Nordling projektledare på  ingenjörsvetenskapsakademien. Förslaget från regeringens delbetänkande … Läs mer

EON:s VD: Inget särskilt begåvat förslag…

EON Sveriges vd Jonas A Abrahamsson är kritisk till Vattenverksamhetsutredningens förslag till ändrade vattenrättsliga regler. I utredningen föreslås bland annat att all vattenkraft som har äldre tillstånd än när Miljöbalken tillkom ska kunna prövas på nytt. – Jag ska inte använda för starka ord, men det är inte särskilt begåvat. Syftet att främja den biologiska … Läs mer

Regelrådet avstyrker

Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg administrativ kostnad för företag. 2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet. Regelrådet tar inte ställning till förslagets politiska syfte. … Läs mer

HaV vill öka myndigheternas makt

Utdrag ut Hav- och vattenmyndighetens remissyttrande: Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de förändringar som föreslås i utredningen och menar att dessa ar mycket angelägna för att effektivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer. Vi tillstyrker forslagen om generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport. Vi tillstyrker aven det föreslagna systemet … Läs mer

Svenskt Näringsliv. Vattenkraften hotad av nya miljökrav

Regeringen vill införa tuffare miljökrav för vattenkraftverk. I en utredning föreslås förslag som nyprövning av miljötillstånd. ”Kraven får oöverblickbara konsekvenser för elförsörjningen och tusentals verksamheter samtidigt som det är mycket tveksamt vilka miljömässiga effekter det blir”, säger Nicklas Skår, jurist. Många av dagens vattenkraftverk har fått sina miljötillstånd innan miljöbalken kom till. Därför föreslår utredaren … Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag

Utdrag ur Advokatsamfundets remissyttrande: Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag, förutom i den del som avser ändring av bestämmelserna om miljörapport. I delbetänkandet saknas utredning av alternativa sätt att uppnå det önskade syftet samt en tillräcklig utredning av konsekvenserna av förslaget, såväl på en samhällsekonomisk nivå som för enskilda verksamhetsutövare. Förslaget möjliggör dessutom långtgående ingrepp i enskildas … Läs mer

Kammarkollegiet vill utrota vattenkraften (?)

Kammarkollegiets remissyttrande över Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande “Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” ges följande sammanfattning av myndigheten:   Kammarkollegiet tillstyrker förslaget att ge länsstyrelserna möjlighet att kräva att vattenanläggningar och vattenverksamheter som saknar tillstånd som lever upp till miljöbalkens miljökrav och EU-rattens krav i fråga om vattenkvalitet och påverkan på djur- och … Läs mer