HaV vill öka myndigheternas makt

Utdrag ut Hav- och vattenmyndighetens remissyttrande:

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de förändringar som föreslås i utredningen och menar att dessa ar mycket angelägna för att effektivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer.

Vi tillstyrker forslagen om generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport. Vi tillstyrker aven det föreslagna systemet i 19 a-g §§ lag (1998:811) om införande av miljöbalken, men menar att det behöver förtydligas i vissa delar. Myndigheten avstyrker dock förslaget till ändring av 5 § 2 stycket lag (1998:811) om införande av miljöbalken när det galler begreppet urminnes hävd.

Havs- och vattenmyndigheten menar att de föreslagna förändringarna kommer att leda till en miljöanpassning av vattenkraftverk och dammar utan att det kommer att påverka Sveriges elförsörjning i någon större omfattning.

Havs- och vattenmyndigheten anser att det direkt i paragraferna ska anges att länsstyrelsen får “förelägga” om tillståndsprövning.

Vidare vore det bra om det även framgår direkt i lagtexten att domstolen, vid händelse av att länsstyrelsens beslut överklagas, endast ska bedöma om länsstyrelsen har uppfyllt de formella kraven på att fatta det aktuella beslutet, t.ex. att lansstyrelsen har haft rätt uppgifter om tillståndets ålder m.m. och att det därigenom funnits formella förutsättningar for att meddela ett föreläggande.

Havs- och vattenmyndigheten ser risker med att domstolen börjar prova om det funnits miljömässiga förutsättningar för att meddela ett föreläggande. Ett sådant förfarande kommer att binda upp myndigheternas resurser i överklagningsärenden istället for att dessa läggs på tillståndsprocessen.

Utredningen föreslår att Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Kammarkollegiet och Energimyndigheten ska ta fram en vägledande prioriteringsgrund for vilka verksamheter som behöver nyprovas. Havs och vattenmyndigheten anser inte att denna vägledning ska vara avgörande för att Lansstyrelserna ska kunna förelägga om en prövning. Förelägganden måste kunna ske direkt efter att bestämmelserna har trätt ikraft.