Till Genomförandegruppen

Riksdagens beslut 13 juni, att med civilutskottets förtydliganden bifalla propositionen Vattenmil­jö och vattenkraft, var huvudsakligen positivt. Samma sak kan sägas om de förändringar i förord­ningarna om vattenverksamhet m.m. (VVF) respektive förvaltningen av kvaliteten på vattenmil­jön (VFF), som regeringen beslöt 21 december. Samtidigt är det uppenbart att i både propositio­nen och de två förordningarna finns alltför många formuleringar som kan tolkas stick i stäv med de mycket tydliga politiska avsikterna bakom de båda besluten. SVAF konstaterar att alltför många nationella och regionala myndigheter liksom enskilda handläggare utnyttjar dessa möjlig­heter för att slippa lägga om kursen på det sätt som de politiska besluten kräver.

Läs vårt brev till genomförandegruppen här!