Synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag

Svensk Vattenkraftförening, SVAF, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerade handlingar.

Svensk Vattenkraftförening anser att Vattenmyndigheten måste arbeta för en bättre helhetssyn och kommunikation. Vi instämmer till fullo i LRF:s synpunkt: att det svenska systemet för tolkning och implementering av RVD utgör som ett hinder för ett rättvist, rimligt och effektivt uppnående av vattendirektivets målsättningar. SVAF anser också likt LRF att det finns en rad grundläggande systemfel som behöver åtgärdas och vattenmyndigheternas förslag tydliggör bristerna.

SVAF har kritiserat bristerna i systemen i många olika sammanhang, ex. i yttrande över miljömålsberedningen och miljömyndighetsutredningen.

SVAF instämmer med LRF i att en utredning bör tillsättas för att göra en förutsättningslös utvärdering av hela genomförandet av Ramdirektivet för vatten i Sverige

SVAF vill också påminna om att nuvarande arbetsätt kraftigt skadar våra medlemmar vilja till samarbete. Då det är svårt att hålla isär Vattenmyndigheten och länsstyrelse – inte minst eftersom många medarbetare är desamma – vill SVAF peka på att den nuvarande metoden, (som den framstår) att i åtgärdsprogram göra nedslag mot de verksamheter som är enklast att “komma åt” och som kan tvingas betala för såväl rättsprocesser som åtgärder, definitivt inte bidrar till att skapa förtroende och samarbetsvilja.

Läs hela remissvaret här!