Räddade ålar i Sverige fiskas och säljs på marknader i Lissabon

Ålar i Lissabon

Kostsamma juridiska processer initierade av svenska myndigheter med hänvisning till EU:s vattendirektiv ruinerar småskalig vattenkraft och leder till att dammar överges, förfaller och rivs. Om förlorad el från vattenkraft ersätts med el från fossileldade kraftverk leder det till mer utsläpp av koldioxid. Svensk Vattenkraftförening arbetar för att pengar i stället läggs på praktiska åtgärder för att bl.a. ål ska hitta omlöp förbi våra kraftverk. I andra delar av EU med samma vattendirektiv fiskas den rödistade ålen och bjuds ut på exempelvis marknader i Lissabon. Var finns miljökonsekvensbeskrivningen för ett friskt vatten med en levande fauna?