Detta innehåller vårbudgeten

På sin hemsida sammanfattar Svensk Energi de nyheter ur regeringens budgetproposition  som har intresse för energibranschen.

– Regeringen konstaterar att förslag om sänkt energiskatt för serverhallar samt bibehållen norrlandsskatt remitterats inför budgetpropositionen i september. Det blir därmed tydligt att regeringen avser att lägga ett förslag i budgetproppen om sänkt energiskatt på el för datorhallar samt övriga förslag gällande hantering av nedsättning av energiskatten på el vilket har stor betydelse elhandelsföretagen.

– I propositionen nämns att en utredare ska se över förutsättningarna för att skattemässigt stimulera solenergi, i synnerhet el producerad med solceller. Dessutom nämns det uppdrag Energimyndigheten har att ta fram strategi för solel som ska redovisas i höst.

– Regeringen vill fortfarande främja havsbaserad vindkraft. I propositionen redovisas dock inte hur. Energimyndigheten överlämnade förra året en rapport stöd till havsbaserad vindkraft, vilken har remitterats. Regeringen har dock än så länge inte valt att gå vidare med Energimyndighetens förslag.

– Skattenedsättningen på biodrivmedel återupprättas delvis. Under 2015 höjde regeringen energiskatten på biodrivmedel eftersom beräkningar fanns som tydde på att den nedsättning av skatten som då gällde inte var förenlig med EU:s statstödsregler. Nu finns nya beräkningar framme för år 2015 som visar att ytterligare skattenedsättning är möjlig för hög- och låginblandad etanol i bensin samt hög- och låginblandad FAME i diesel. Således föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att skattenedsättningen för dessa bränslen ökar från 1 augusti 2016.

– Låga energipriser lyfts fram som en av de främsta förklaringsfaktorerna till låg inflation. Exkluderas energipriserna från beräkningarna så finns en underliggande inflation.

– Vad gäller prognos på skatteintäkter så räknar man med i praktiken oförändrade fastighetsskatteintäkter på vattenkraft resp. industri även 2019-2020 (man beaktar således inte väntade effekter av AFT 2019 ännu). Inga uttalanden görs heller om ändringar vad gäller vare sig effektskatt på kärnkraft eller fastighetsskatt på vattenkraft.

– Miljöanslagen i vårändringsbudgeten dras ned med 550 mkr i år för att finansiera utgiftsökningarna för bl.a. migration och anknutna utgifter, vilket innebär sänkta miljöpolitiska ambitioner i år. Även stödet för renovering (inkl. energirenovering) av skollokaler senareläggs.

– Regeringen uttalar en ambition att införa ”vägslitageavgift” för tung trafik vilket lär påverka tillgången på biobränslen/kostnaden för att ta ut biobränslen. Utredningsförslag ska redovisas i oktober.

– I propositionen finns skrivningar om en ”cirkulär och biobaserad ekonomi” kopplat bl.a. till utredningen som tillsattes i vintras, som ska analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter.

– Regeringen anger att den skärper den nationella klimatpolitiken. Det saknas dock en beskrivning av på vilket sätt ambitionsnivån höjs. Regeringen vill i ökad utsträckning nå det nationella målet med nationella insatser och inte köpa in utsläppskrediter i samma utsträckning som tidigare.

Vårbudgeten för 2016 finns att läsa här: http://www.regeringen.se/contentassets/08bfa437c6c04c8d98c73ac6b33b4799/_hela-vap-webb—fardig.pdf