Fjellner (M) i SvD: typexemplet på när svenska myndigheter passar på att dra åt tumskruvarna lite extra när de får chansen och kan skylla på EU

Både kärnkraft och vattenkraft står nu i skottlinjen politiskt. Det kommer att påverka industrins möjligheter att investera i Sverige, med färre jobb och lägre tillväxt som följd, skriver Christofer Fjellner, europaparlamentariker för (M). Om Vattenverksamhetsutredningen, vars konsekvenser han kallar orimliga, säger han så här:

I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för prövning”. Där föreslås att all vattenverksamhet som fått tillstånd eller rättigheter före 1999 ska tillståndsprövas på nytt, som om det var en helt ny anläggning. För att få tillståndet beviljat kommer dessutom nya krav på åtgärder att ställas.

Utredningens förslag skulle göra det betydligt dyrare att producera vattenkraft i Sverige. Det skulle påverka effekten i de stora vattenkraftverken negativt och rent av stänga flera mindre vattenkraftverk. I förlängningen är risken att ren vattenkraft ersätts med smutsig kol och olja, samtidigt som Sverige får svårare att visa ledarskap i det globala klimatarbetet. Att riva upp alla tillstånd och kräva att verksamhetsutövarna ansöker på nytt skulle dessutom vara att frångå en viktig rättsprincip. Därför är det skrämmande att det varit så lite debatt kring konsekvenserna av utredningens planer.

Om förslagen blir verklighet kommer effekten i kraftverken att minska till följd av nya krav på bland annat minimitappning och fiskvandringsvägar. Vattenfall beräknar att produktionsbortfallet enbart för dessa åtgärder skulle motsvara mellan 7 och 11 procent av den totala effekten.

För den småskaliga vattenkraften är konsekvenserna än mer orimliga. Med sina 3 procent utgör de en liten del av den totala elproduktionen i Sverige, men den småskaliga vattenkraften är viktig på marginalen, då den ofta finns där elen förbrukas. För de små vattenkraftverken är kostnaden som kommer med ny tillståndsprövning oskäligt hög. Det här handlar om gamla kvarnar och sågverk som bedrivit vattenverksamhet i hundratals år och som har varit hårt reglerade sedan urminnes tider.

Vad kommer då de här galna idéerna ifrån? Utredaren menar att Sverige måste göra detta för att leva upp till EU:s ramdirektiv för vatten, annars kommer vi att få påbackning från EU-kommissionen. Jag köper inte att Sverige än en gång ska binda ris runt egen rygg, hämma vår konkurrenskraft och sedan låta de skyldiga komma undan med att skylla på EU. Jag har suttit i Europaparlamentets miljöutskott i tio år och jag delar inte uppfattningen att EU tvingar oss att göra detta. Jag kan konstatera att det här är ingenting man gör i andra länder – tvärtom tas allt fler gamla kvarnar och sågverk åter i bruk för småskalig energiproduktion runt om i Europa. Det finns till och med ett EU-program, RESTOR, som arbetar för att främja att fler gamla kvarnar tas i bruk som vattenkraftverk! Det här är inget annat än typexemplet på när svenska myndigheter passar på att dra åt tumskruvarna lite extra när de får chansen och kan skylla på EU.

De rödgröna är som sagt överens om att kärnkraften ska bort. Vad som ska hända med vattenkraften träter de fortfarande om. Miljöpartiet har under lång tid försökt straffa ut vattenkraften, trots att det är det energislag med minst klimatpåverkan. Det är till och med renare än vindkraft. Språkröret Åsa Romson har i en rad interpellationer i riksdagen kallat de elcertifikat som delas ut till den småskaliga vattenkraften för “miljöskadliga subventioner”. Vad händer om de rödgröna skulle ta makten nästa år?

Klart är att det kommer att finnas osäkerhet kring 85 procent av Sveriges gröna energiproduktion. Vi behöver en bredare debatt om energipolitiken inför valet nästa år. Energipolitiken lägger grunden för Sveriges konkurrenskraft. Men det borde egentligen vara självklart: vi ska satsa på de klimatvänliga alternativ som vi redan har. Sverige behöver stabila regler som tryggar förutsättningarna för baskraften.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nya-miljokrav-slar-mot-billig-och-ren-el_8853284.svd