Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Värmland behöver kvalitetssäkra sina yttranden

Rubricerade myndigheter får i det närmaste “rött kort” i M 4346-17 vid VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. I domskälen noteras bland annat:

“Mark- och miljödomstolen vill i sammanhanget anmärka att det sätt på vilket Länsstyrelsen och Kammarkollegiet fört talan i målet framstår som anmärkningsvärt. Myndigheterna har att på ett objektivt sätt tillvarata föreliggande allmänna intressen. Det är däremot knappast myndigheternas uppgift att utan urskiljning framföra argument mot en ansökt verksamhet och – vad gäller länsstyrelsen – att göra detta i mycket långa och ostrukturerade inlagor”.

Många av våra medlemmar känner igen vissa myndigheters arbetssätt.