Kommande utvärdering kring kulturmiljöer vid vattendrag

I dagsläget löper kulturmiljöer vid vattendrag en risk att skadas i samband med kompenserande åtgärder. Under hösten 2015 kommer Riksantikvarieämbetet därför att genomföra en utvärdering av förutsättningarna för hur kulturmiljöer kan beaktas när åtgärder vid vattendrag genomförs.

En stor del av kulturarvet har en koppling till sjöar och vattendrag. Ända sedan medeltiden har människan nyttjat vattnets kraft och genom olika verksamheter och aktiviteter påverkat miljön. Årligen genomförs många åtgärder för att återställa eller på annat sätt kompensera för mänsklig fysisk påverkan i och vid vattendrag. Flera av åtgärderna berör kulturmiljöer på olika sätt och kan även leda till att de rivs ut.

Länsstyrelsen kan ha dubbla roller

Kulturmiljöer vid vattendrag ingår i ett komplext sammanhang där olika intressen, politiska mål och regelverk avgör om de bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet har i en förstudie identifierat indikationer på problem i samband med att åtgärder genomförs. Bland annat finns potentiella målkonflikter mellan olika styrmedel och mål, processen för att hantera planeringen och genomförandet av åtgärder samt för att hantera avvägning av olika intressen brister eller är oklar, kunskaper om kulturmiljöer brister eller saknar betydelse i samband med åtgärder och länsstyrelsen kan ha flera roller i anslutning till åtgärderna vilket kan skapa en otydlighet.

Riksantikvarieämbetet avser därför att under hösten utvärdera och utreda förutsättningarna för att kulturmiljöerna beaktas när åtgärder vid vattendrag genomförs.

 Utvärderingen utgår från följande frågeställningar:

  1. Har processen i samband med planering och genomförande av åtgärder vid vattendrag skapat goda förutsättningar för att beakta kulturmiljöer?
  2. Vilka faktorer leder till att kulturmiljöer beaktas respektive inte beaktas när åtgärder vid vattendrag planeras eller genomförs?
  3. Finns goda exempel på genomförda åtgärder där kulturmiljöer har beaktats?

Utvärderingen beräknas vara klar i december 2015.

http://www.raa.se/2015/06/kommande-utvardering-kring-skydd-av-kulturmiljoer-vid-vattendrag/