Kontrollstation 2015 – förslag till justeringar i elcertifikatsystemet

Det förslag till förändrade kvoter som myndigheten lägger fram beror på en snabbare utbyggnadstakt än väntat, samt att den kvotpliktiga elanvändningen har varit och bedöms bli mindre än vad som tidigare förväntats. Förslaget innebär bland annat att kvoterna höjs med ca 8 TWh per år mellan 2016-2019. Mer information om förslaget och effekterna på elcertifikaten presenteras under ett seminarium i Norge under onsdagen.

– Marknaden fungerar och det finns tillräckligt med potentiella projekt för att nå målet, men en förutsättning är att vi justerar kvoterna så att de projekt som behövs för att uppnå det gemensamma målet kan realiseras, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten.

Sedan 2012 har den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden levererat 6,2 TWh ny förnybar elproduktion och målet är att det ska levereras 26,4 TWh till år 2020. Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2015 visar att ändringar behöver göras i nuvarande regelverk för att det gemensamma målet ska kunna nås.

I rapporten läggs också förslag till åtgärder för att förbättra marknadens funktion.

Målet i den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge, som startade 1 januari 2012, är att tillsammans med Norge nå 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till år 2020. Idag lämnar Energimyndigheten över utredningen Kontrollstation 2015 till it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Om kontrollstation 2015

Kontrollstation 2015 är en utredning som Energimyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. Syftet har bland annat varit att utreda behov av och ta fram underlag för eventuella justeringar i elcertifikatsystemets regelverk för att Sverige ska uppfylla åtagandet enligt avtalet med Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad. Norges Vassdrags och Energidirekorat (NVE) har utfört en motsvarande utredning som Energimyndigheten.

Onsdagen den 12e februari, kl 10.00-15.00 håller NVE och Energimyndigheten ett seminarium på Gardemoen i Norge. Där presenterar myndigheterna sina förslag till förändringar inom elcertifikatsystemet ytterligare. Seminariet kan följas via webbutsändning, se länkarna till höger.

18 TWh ny förnybar el i Sverige sedan 2003

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för producenter av förnybar el som har funnits i Sverige sedan år 2003. Sedan införandet har elcertifikatsystemet levererat 18 TWh förnybar el i Sverige. Av dessa står vindkraften för 53 procent och biokraften för 39 procent.

Elproduktionen i Sverige 2003-2012

I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad:

  • Sverige och Norge har sedan 1 januari 2012 en gemensam marknad för handel med elcertifikat för att främja ny förnybar elproduktion.
  • Samarbetet mellan länderna regleras genom ett avtal som godkänts av båda ländernas nationella parlament.
  • Enligt avtalet ska länderna gemensamt öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh från 2012 till 2020. Båda länderna har lika hög ambitionsnivå under perioden.
  • Elcertifikatsystemet har visat sig leverera el till rimliga priser för elkonsumenterna. I ett europeiskt perspektiv är kostnaderna för elkonsumenterna låg.

http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Kontrollstation-2015–forslag-till-justeringar-i-elcertifikatsystemet/