Läsvärt samlat 13 oktober 2014

Dyra fiskvägar

Fria fiskvägar genom hela Svartån och Motala ström blir en svår nöt att knäcka. Det stod klart efter vattenrådens seminarium.

Möjliga lösningar för fiskvägar förbi vattenkraftverk och möjlighet att effektivisera den befintliga vattenkraften. Det handlade de förstudier om som presenterades på ett öppet möte i Vreta kluster i onsdags.

Syftet med studierna är bland annat att se om den energi som förloras via fiskpassager kan vinnas tillbaka genom bättre utnyttjad vattenkraft, något som företrädarna för vattenråden uttryckte förhoppningar om i Corren.

De anlitade konsulterna från Sweco var betydligt mer försiktiga. Dag Cederholm från Sweco betonade att konsultföretaget inte ställer sig bakom vissa av de slutsatser som förekommit i pressen. Det är inte upp till Sweco att bedöma vad som är bäst.

– Det är oberoende utredningar och det finns vissa intressekonflikter, sade han.

Några procent av vattenflödet till kraftverken försvinner och därmed den förnyelsebara energi som flödet hade kunnat ge. Det måste vägas mot de lokala fördelarna med större mångfald av växt- och djurliv.

Det är också oklart hur artsammansättningen sett ut i sin helhet, historiskt sett. Hinder kan ha funnits tidigare, naturligt eller på grund kvarnbyggen. Vissa hinder består av kulturhistoriskt värdefull miljö. Ingen vill riva Strykjärnet i Norrköping för att skapa fiskpassager.

Samtidigt är det teoretiskt sett fullt möjligt att bygga fiskvägar vid alla kraftverken.

– Allt går, det bara kostar pengar, sade Dag Cederholm.

Mellan 130 till 180 miljoner kronor bedömer konsulterna enbart för själva anläggningskostnaden, men mycket annat kan tillkomma.

Men det finns annat att ta hänsyn till, som kulturhistoriska värden och lokal förnybart producerad energi. Denna typ av anläggningar riskerar bli dyrare än beräknat, eftersom de oftast bygger på schablonberäkningar.

http://www.corren.se/nyheter/mjolby-boxholm-odeshog/fiskvagar-konflikt-med-klimatmal-7404711.aspx

 

Alla medel är tillåtna…

Länsstyrelsen överklagar mark- och miljödomstolens tillstånd att bygga ett nytt vattenkraftverk som ska ersätta Stora kraftverket i Linghedsströmmen utanför Svärdsjö.

För att få saken prövad begär länsstyrelsen prövning hos överdomstolen vid Svea hovrätt.

Länsstyrelsen anser inte att domstolen hade lagen på sin sida när de ansåg att det tekniska ingreppet i kulturmiljön var i mindre skala.

“Det är inte en fråga av mindre betydelse, inte minst för att det inte är en teknisk fråga utan handlar om den skyddsvärda kulturmiljön”.

Om länsstyrelsen får sitt prövningsstillstånd så begär de också att mark- och miljödomstolens dom i övrigt inte får börja tillämpas innan ett slutligt avgörande fällts av Svea hovrätts överdomstol.

“Länsstyrelsen har anfört att de historiska spåren av vattenkraftutvinning utgör huvudmotivet för riksintresset för kulturmiljö och en rivning av byggnaden skulle innebära påtaglig skada på riksintresset varför alternativet att behålla byggnaden måste utredas”.

Stora kraftverket är byggt 1917 och har enligt länsstyrelsen stor betydelse för helhetsmiljön med byggnaden som är placerad mitt i strömmen mellan en linskäkt och ett annat äldre kraftverk från förra sekelskiftet på strömmens östra sida.

“Det kulturhistoriska värdet i befintlig byggnad kan svårligen ersättas med en liknande ny byggnad”, skriver länsstyrelsens Stefan Tansbo och Lars Fellbrink i överklagandet där de i stället föreslår att byggnaden renoveras och återanvänds på en eventuellt ny underbyggnad.

http://www.dt.se/dalarna/falun/overklagar-rivningstillstand-av-riksintresset