Mörka orosmoln över vattenkraften: ”Hotas 10 procent? Eller hälften?”

Orosmolnen hopar sig över framtiden för den svenska vattenkraften. Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande från oktober i år öppnar för en fullständig ny prövning av samtliga vattenkraftverk. Svensk Energi pekar i sitt remissvar på allvarliga risker med utredningens förslag. Det innebär risker för minskad förnybar elproduktion och stora kostnader för elproducenter, samhället och i slutändan hushållen.

Om det nya regelverket antas står det varje länsstyrelse fritt att förelägga varje kraftverksägare att inkomma med en ansökan om ny prövning. Detta gäller alla vattenkraftverk – både stora och små. För många av de mindre kraftverken skulle detta av kostnadsskäl kunna leda till en mängd nedlagda kraftverk. Kjell Jansson, Svensk Energis vd, säger i en kommentar:

– Vattenkraftverken står för halva elproduktionen. Det är viktigt att vi får en politisk hantering som eliminerar riskerna för så omfattande ingrepp. Formellt sett är utredningens förslag ett hot mot hela vattenkraften. Även om detta är en absurd tanke, måste vi fråga oss hur stor del som de facto hotas. Är det 10 procent? 20 procent? Eller 50 procent?

På regeringens uppdrag ska Vattenverksamhetsutredningen (Vvu) senast i maj 2014 ge förslag på hur man säkerställer att bland annat vattenkraftverk lever upp till EU:s ramdirektiv för vatten och hänsynsregler i den svenska miljöbalken. I delbetänkandet, som kom i oktober 2013, föreslår utredaren att det ska vara möjligt att kräva nya tillstånd för i princip samtliga Sveriges vattenkraftanläggningar – detta utan att det är miljömässigt motiverat. Och utan att konsekvenserna är tillräckligt utredda.

Kjell Jansson igen:

– Med ett globalt klimatfokus på minskade koldioxidutsläpp, där Sveriges elsystem är ett föredöme i omvärlden, känns det främmande att vi – helt frivilligt – skulle riskera att minska vår vattenkraftproduktion. Självklart ska det vara möjligt att vidta åtgärder som syftar till att minska vattenkraftens miljöpåverkan. Detta kan genomföras utan att riva upp gällande tillstånd.

Kjell Jansson fortsätter:

– Istället för att nypröva alla tillstånd så förordar vi att utveckla det befintliga systemet för omprövning och föreslå ändringar för ett effektivare system. Vi anser att nuvarande omprövningssystem, med eventuella ändringar, tillgodoser såväl miljöbalkens hänsynsregler som Sveriges skyldigheter enligt EU-rätten.

Sveriges elproduktion är till 97 procent fossilfri och vattenkraften utgör knappt hälften av den samlade produktionen. Förutom att vattenkraften är förnybar och utsläppsfri så är vattenkraftens reglerförmåga helt nödvändig för ett elsystem utan avbrott – framför allt med mer vind och sol i systemet.

Svensk Energi poängterar bland annat i sitt remissvar:

 

  • Vi har redan idag ett system där samhället när som helst kan begära omprövning av villkoren i ett tillstånd. Nuvarande system kan utvecklas och samtidigt tillgodose utredningens huvudsyfte.
  • Vattenkraftföretagen arbetar sedan länge med att minska vattenkraftens miljöpåverkan och med att främja den biologiska mångfalden utan att påtagligt begränsa produktions- eller reglerförmåga.
  • Arbetet med miljöförbättrande åtgärder måste utgå från respektive anläggnings och vattensystems unika förutsättningar. När ställning ska tas till vilka åtgärder som är rimliga att genomföra är det viktigt att möjlig lokal miljövinst bedöms stå i rimlig proportion till eventuell tappad produktions- och eller reglerförmåga.
  • Det är viktigt att föreslagna åtgärder analyseras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så att åtgärden ger önskad nytta, både vad gäller ekonomi och miljö. Att eventuellt behöva lägga ner fungerande kraftverk som byggts för decennier sedan är inte vägen framåt.
  • Vattenkraften utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion och säkerställer att vi har ett kraftsystem i balans. Vattenkraftens roll som s.k. reglerkraft är nödvändig för att balansera kortsiktigt väderberoende elproduktion, som tex vindkraft, som ökar med stöd av elcertifikatsystemet.

 

Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.

Kontaktperson: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, 0705-848481, kjell.jansson@svenskenergi.se

Gun Åhrling-Rundström, vattenkraftsansvarig, 0734-338245, gun.ahrling-rundstrom@svenskenergi.se

Helena Wänlund, produktionsenhetens chef, 0701-644425, helena.wanlund@svenskenergi.se

Kalle Karlsson, kommunikationschef, 0733-017368, kalle.karlsson@svenskenergi.se