Svenska Kraftnät sågar “I Vått och Torrt”

Svenska kraftnät, med förre försvarministern Mikael Odenberg i spetsen, totaltsågar slutbetänkandet från vattenverksamhetsutredningen. Det statliga affärsverket ifrågasätter dessutom kompetensen hos kollegerna på både Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheter konstaterar inledningsvis att slutbetänkandet inte har beaktat de synpunkter som myndigheten tidigare lämnade på delbetänkandet (SOU 2013:69:

”Svenska kraftnät vidhåller att vattenverksamhetsutredningen saknar den helhetssyn som är nödvändig för att utgöra ett fullständigt system för tillståndsgivningen av den svenska vattenkraften. Förslagen bedöms inte kunna hantera den mångdimensionella miljöproblematiken på ett ansvarsfullt sätt.”

Svenska kraftnät skriver vidare::

”Vattenverksamhetsutredningens totala brist på konsekvensanalyser för kraftsystemet kvarstår. Det är inte möjligt att bedöma hur slutbetänkandets förslag kommer att påverka Svenska kraftnäts förutsättningar att utöva systemansvaret för el och säkerställa driftsäkerheten i det svenska elsystemet.”

Svenska kraftnät anser att de föreslagna förändringarna för omprövning av vattenkraftstillstånden ensidigt fokuserar på att säkerställa ett effektivt system för genomförande av vattenekologiska åtgärder:

”Utredningen har tolkat sitt uppdrag som att enbart omfatta förslag till förändringar av reglerna för omprövning och har inte beaktat i vilken utsträckning dessa kommer att tillämpas eller vilka följderna blir för den svenska vattenkraften, kraftsystemet och samhällsekonomin.”

Utredningen ignorerar därmed direktivets formuleringar, enligt Svenska kraftnät, som tillägger att betänkandet ”inte tar det viktiga ansvaret för att utreda följderna av regelförändringarna och hur avvägningen ska ske mellan lokal miljönytta och konsekvenser för kraftsystemet”.

Hela remissvaret finns att läsa på:

http://www.svk.se/Global/Remissvar%20Vattenverksamhetsutredningens%20slutbet%C3%A4nkande%20SOU%202014-35.pdf