Tillståndsansökning-lägesrapport och varning

Undertecknade, som säkrar vattenkvarnen Bösamöllans i Skåne fortbestånd genom turbindrift för elproduktion har liksom många kollegor drabbas av myndigheternas ”kreativitet”. Vi blev informerade om nymodigheterna av Länsstyrelsen vid ett möte i Kristianstad men lugnades samtidigt att vi kunde söka tillstånd, ”om ni har råd”. Tyvärr meddelade talaren ej vilka summor det kunde röra sig om.

Så småningom blev vi delaktiga av Länsstyrelsens beslut. Åberopande ett s.k. Regleringsbrev ålades vi att upphöra med turbindriften och därefter riva dammbyggnaden. Vi gavs möjlighet att överklaga dessa beslut, och här begick vi vårt ödesdigra misstag. Vi överklagade utan resultat. Däremot blev vi dömda att söka tillstånd. Därmed kunde vi ej backa ur. Jurister måste kopplas in. Tillståndsansökningar är skickade, men nya erinringar som måste besvaras, har tillkommit. Dom kanske nästa år.

Överklagandemöjligheten ingick i myndigheternas infernaliska metod att genomföra planerna på utrensningar genom att svälta ut fastighetsägarna. Man kan förvånas varför myndigheterna vilat på hanen i så många decennier. Om vattenverksamheterna varit en nagel i ögat på många medborgare i åratal, varför har man då inte agerat tidigare genom att utnyttja expropriationsmöjligheterna som alltid stått till buds? Svaret kan ligga i juristernas osäkerhet: Är detta gammal hävd? Detta har man löst genom upphävandet av begreppet gammal hävd på ytterligt tveksamma grunder. MILJÖ har blivit det nya kungsordet. Här går miljön före lag och rätt.

De medborgare som haft mest ont av vattenverksamheterna är de primitiva individer som till varje pris måste leva ut behovet att fiska och syssla med djurplågeri. Det förskönande tillägget ”sport” ger verksamheterna rumsrenhet. Sportfiskarna är en stark grupp, som sysslat med lobbyverksamhet under många år.

Vid Mark och Miljödomstolens syn har på platsen blev vi upplysta om att utan tillstånd måste alla byggnader med koppling till vattenverksamheten rivas.

Vi står nu med ett framtida betalningsansvar vid horisonten. Vi har ej råd att kommunicera med våra jurister, varken via telefon eller mail. Timkostnaden är 2000:-, 33 kr/min. Fastigheten kan knappast säljas med kostnader för dammrivning hotande, kanske miljonbelopp. Hittills har vi betalat 530296:- + moms 131603:-, summa 661899:-. Vårt råd är: Överklaga ej, sök ej tillstånd. Meningslöst. Sverige är fantastiskt.

Gunvor & Åke Stridh, elproducenter, Bösamöllan.