Vattenkraftens bidrag

På lokal, regional, nationell, europeisk och global nivå tycks de flesta vara överens om nödvändigheten av en energiomställning för att minska koldioxidutsläppen till vår gemensamma atmosfär.

Bristen på helhetssyn från grupper som gör allt för att riva ut vattenkraft med hänvisning till EU:s vattendirektiv är uppenbar. Vattendirektivet strävar efter att tillförsäkra kommande generationer friskt vatten. Det finns inget i direktivet som säger att målet nås genom att riva vattenkraft; snarare tvärt om.

EU har även ett energidirektiv. En av åtgärderna där har resulterat i Restor som sammanfattas med ”Släpp loss potentialen i småskalig vattenkraft”.

Följande bild illustrerar tydligt att varje förlorad kWh från vattenkraft medför mer koldioxid (CO2) från de energikällor som ska balansera riven vattenkraft.

Klicka på bilden för att få den större
Klicka på bilden för att få den större

Småskalig vattenkraft är oftast strömkraftverk. D.v.s. de reglerar inte vattnet, utan det är tvärtom det naturligt varierande vattenflödet som reglerar småskalig vattenkraft.

Det är oftast lätt att genomföra åtgärder för faunapassage vid småskalig vattenkraft där det inte finns naturliga hinder. Svensk Vattenkraftförening stödjer genom sin miljöpolicy sådana åtgärder där det är motiverat.

En verklig miljövinst skulle nås om fordonsflottan ställde om till el-drift med vattenkraft som energikälla. Genom att effektivisera småskalig vattenkraft i syftet med Restor gör vattenkraften det fullt möjligt.