Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden om “I Vått och Torrt

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden sammanfattar sin syn på förslagen:

Det är Vattenrådets uppfattning att förslagen som lämnats i slutbetänkandet på ett oacceptabelt sätt försvårar och i praktiken omöjliggör fortsatt produktion av miljövänlig elektricitet i många småskaliga vattenkraftverk.

Konsekvensanalys

Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden anser det som behjärtansvärt att värna vattendragens naturliga flora och fauna. Rimliga krav på anpassningar som exempelvis att förbättra konnektivitet och därmed främja fiskens vandringar med laxtrappor ser vi positivt på. Men det måste ske i dialog med verksamhetsutövarna och i rimlig relation till ekonomiska realiteter.

 
Vattenrådet anser därför att möjligheten till en förenklad prövning för redan befintliga mindre anläggningar och markavvattningsföretag kombinerat med att genom generella föreskrifter reglera vilken naturvårdshänsyn som ska gälla vid vattenverksamhet få till erforderliga åtgärder bör studeras.

 
Vattenrådet anser vidare att konsekvensen av en avveckling av småskalig vattenkraft innebär dels att förnyelsebar, miljövänlig elproduktion försvinner, samt att ovärderliga kulturvärden riskerar att slås i spillror. Flertalet av de vattenkraftverk som berörs är ursprungligen månghundraåriga installationer, även om verksamheten modifierats allteftersom samhället utvecklats.

 
Vattenrådet anser också att utrivning av befintliga dammar bör undvikas med hänsyn till den ökande risken för översvämningar i vattendragen. Dammarna uppströms anläggningarna fungerar i många fall som viktiga buffertar vid hastiga och höga flöden. Dessa dammar med buffertkapacitet ser vi som mycket värdefulla från översvämnings- och miljösynpunkt vilket också innebär att de är samhällsekonomiskt mycket viktiga, i synnerhet med väl fungerande omlöp och vandringsvägar för den biologiska mångfalden. Inom Vattenrådet diskuterar vi allt oftare den växande frågan om översvämningar och att detta är en mycket högt prioriretad fråga i framtiden.

 

Utrivning av dammar och magasin innebär också en risk att miljögifter som deponerats i dammarna under decennier, släpps fria i vattenmassorna när hydrologin väsentligt förändras. På samma sätt har näringsämnena fosfor och kväve under många decennier, deponerats i dessa fällor. Detta är mycket positivt och något vi ständigt arbetar för att åstadkomma mer av.
Sammanfattningsvis ifrågasätter Vattenrådet starkt samhällsnyttan av utrivning av befintliga dammar och vattenmagasin i våra vattendrag.

 
I Lidan och Nossan finns det ca 35 småskaliga vattenkraftverk ägda av företag, privatpersoner och ekonomiska föreningar. Storleken på dessa verksamheter innebär i många fall att de inte har möjlighet att bära de kostnader som både en ansökan om tillstånd och årlig framtagning av miljörapport, kan innebära. Utredningen (SOU 2014-35) har uppskattat kostnaden för ansökan om tillstånd till mellan 0,4 – 2 mkr i första instans och 0,2 – 0,4 mkr i andra instans. Den belastning, i form av pengar och tid för dessa administrativa uppgifter står ofta inte i rimlig proportion till intäkter som kraftverken genererar. Därutöver innebär det ur verksamhetsutövarens synpunkt en risk att en inkommen ansökan avslås, eller beviljas med villkor som inte är ekonomiskt genomförbara, varför företagaren inte ens lär inkomma med en ansökan. Tillsammans kommerdetta, om utredningens förslag blir verklighet, innebära att verksamheten avvecklas vilket kan innebära utrivning, vilket enligt ovan Vattenrådet starkt ifrågasätter från miljösynpunkt.

 
Sammanfattningsvis anser Vattenrådet att en differentiering av kraven på ansökan om tillstånd måste ske eftersom befintliga mindre anläggningar inte kan bära sina egna kostnader för långa och dyra juridiska processer. Nyprövning måste undvikas till förmån för den enklare processen omprövning. Små anläggningar måste klassas som ej betydande miljöpåverkan vid MKB-processen. Vattenrådet anser också att Vattenmyndigheter och länsstyrelser måste ges möjlighet att klassa vattenförekomster som KMV, kraftigt modifierade vatten, i större utsträckning än vad som idag tillämpas.