Ål behöver gamla kvarndammar

Ofta talas det om att vattenkraften orsakar stor åldöd. Vattenkraften blir ett samlingsnamn där man inte skiljer på stora och små verk. Det är ungefär lika begåvat som att tycka att en RR och en VW‐bubbla har samma egenskaper. Vi har 208 stora vattenkraftverk, som genom sina enorma vattensluk skapat stor gallerdöd av bl.a. ål. Den småskaliga vattenkraften består av ca. 1900 verk, där de minsta (s.k. mikrokraftverk) i regel gamla kvarnar eller annan vattenverksamhet, som ställts om till elproduktion, har funnits i flera hundra år. Dessa små verk har aldrig utgjort något hot mot ålbeståndet. Det bevisas genom de enorma ålfångster som fiskarna på den skånska ålakusten bärgade på senare hälften av 1950‐talet. Det var ål, som vandrat upp i vattendragen runt Östersjön vid inledningen av andra världskriget. I vattendragen snurrade vid denna tid hundratusentals turbiner i olika kvarnar (både lagliga och olagliga) för att säkra mjölproduktionen. Femtiotalets rekordfångster hade inte varit möjliga ifall vattenmyndigheternas påståenden om mikrokraftverkens stora åldöd haft någon relevans.

Detta är inledningen till Gunnar Olssons, Ugerups Mölla, artikel.

Läs hela artikeln här!