Hav- och Vattens yttrande över “I Vått och Torrt”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”. Myndigheten är – inte oväntat – positiv till förslagen, men vill även att det tidigare förslaget med krav på nyprövning av 97 procent av de svenska vattenkraftenverken genomförs.

Båda förslagen ger ökad makt över den svenska vattenkraftproduktionen till Hav- och Vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelserna.

 I stort är vi positiva till utredningens förslag och menar att de behövs för att kunna ställa nödvändiga miljökrav på landets vattenverksamheter, säger Anders Skarstedt, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.

Hav- och vattenmyndighetens pressrealese och länk till yttrandet finns på:

http://www.mynewsdesk.com/se/havochvatten/pressreleases/hav-yttrande-maanga-bra-foerslag-men-fiskeavgifter-maaste-utredas-mer-1067828