Miljöaktuellt om Vattenkraft med hänsyn till djur och natur

I senaste numret av Miljöaktuellt finns en artikel om Lennart Svahns Björkaholm i Värmland och en intervju med Gunvor Axelsson om de problem den småskaliga vattenkraften har i dag, vilka som kan komma om Vattenverksamhetsutredningens förslag genomförs och SVAF:s syn på lösningar.

“Bevara mångfalden

Lennart Svahn vill visa att man inte behöver utnyttja den nedre dämningsgränsen utan kan driva ett vattenkraftverk med låg amplitud och bevara den biologiska mångfalden.

I vissa sjöar finns ingen nedre dämningsgräns utan man kan tömma hela sjön eftersom vattendomarna ger tillstånd till detta. Många vattenkraftsverksägare vill använda sig av de nivåer som vattendomarna ger och sänker vattennivåer till den nedre gränsen men Lennart Svahn vidhåller att det förstör fiskarnas barnkammare och att man kan få mer energi genom att hålla vattennivån än att sänka den.

Han menar att det är viktigt att visa vattenkraftens fördelar och dokumentera dessa med hjälp av Hushållningssällskapet. Vattenkraften ger energi samt ett bevarande och utökning av den biologiska mångfalden. Han ser att tillgången på fisk har ökat, uttern är tillbaka och att både storlom och smålom nu finns i större utsträckning än förr.”

– – –

  • SVAF förespråkar den norska modellen med specialregler för småskalig vattenkraft och en (kompetent) specialmyndighet for tillstånd/konsessioner. I Norge kan vattenkraftverk prövas för ny konsession efter 30 år vilket stämmer bättre med livslängden på investeringen som genomgående är minst 40 år, än de tio (10) år som gäller i Sverige.
  • För små kraftverk under 1 MW, kan sökanden be Norges Vassdrags- och Energimyndighet, NVE att utvärdera skyldigheten att söka konsession/tillstånd. Samma sak gäller när en befintlig anläggning ska byggas om och/eller byggas ut.
  • Nya kraftverk mindre än 10 MW behandlas av NVE. Detta är mikro-, mini- och småkraftverk. Om en ansökan skulle visa stor miljöpåverkan går den vidare till Olje- och Energidirektoratet, OED, och regeringen.
  • Kraftverk som är större än 10 MW skall behandlas i OED och regeringen.

Hela artiklarna finns på:

http://www.miljomagasinet.se/artiklar/141015-vattenkraft-med-hansyn-till-djur-och-natur.html