HaV:s förslag till vägledning

HaV:s förslag till vägledning för N2000 och MKN fick stark kritik av SVAF i ett yttrande 20 september.

SVAF kan konstatera att HaV:s förslag till vägledning riskerar att allvarligt hota alla
verksamheter, som bedrivs i vattendrag med Natura 2000 klassning. För den småskaliga
vattenkraften är detta hot än mera konkret och kan i praktiken medföra att många kraftverk
måste rivas ut. Detta då den lösning som föreslås kommer att leda till tillståndsprövningar och
bedömningar som kommer att medföra att så hårda krav ställs på verksamhetsutövaren att det
troligen endast är genom utrivning eller avslutad verksamhet, som man kan uppfylla den
uppdaterade normen. På annat sätt går det inte att tolka vägledningen. Och det är inte troligt
att detta är vad Riksdag och Regering har avsett när uppdraget gavs åt HaV. Tvärtom pekar
allt på att syftet har varit något helt annat. Arbetet måste göras om från grunden och i detta
måste inbjudas representanter från de verksamhetsgrenar som kommer att påverkas av de nya
förslagen. En djupare analys där problematiken belyses från alla upptänkliga synvinklar och
där behovet av lagstiftning får ses som enda sättet att hantera frågan. För om det nu aktuella
förslaget accepteras som vägledning kommer det med all säkerhet inte bara kraftigt negativt
påverka SVAF:s medlemmar utan även centrala delar av svensk industri och infrastruktur.

Läs vårt remissyttrande här!