IVA avråder från genomförande av ändrade vattenrättsliga regler

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, avråder till att förslagen i delbetänkandet i regeringens utredning SOU 2013:69 “Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” genomförs. Utredningens förslag riskerar att medföra ökade elpriser, försämrad konkurrenskraft och ökade samhällskostnader. Utredningens förslag riskerar också att minska möjligheterna till annan förnybar elproduktion.

IVA ifrågasätter om utredningens förslag värnar klimatet och miljön i ett större perspektiv. Utredningen speglar inte den politiska ambitionen att samtidigt öka andelen förnybar energi, minska klimatbelastningen och upprätthålla konkurrenskraften.

– Minskar vattenkraftproduktionen försämras också möjligheterna för annan förnybar el både i Sverige och i det europeiska systemet, säger Jan Nordling, projektledare, IVA. Den nordiska vattenkraften har en väldigt viktig framtida roll i det europeiska energisystemet genom både lagringsförmåga och reglerkapacitet. Att minska vattenkraften drabbar miljön – samtidigt som det ökar kostnaderna för hela samhället och skapar osäkerhet för investeringar.

För att uppnå ett minskat fossilt beroende menar IVA att befintlig vattenkraft inte bara behöver användas i så stor omfattning som möjligt utan snarare utvecklas, givetvis på ett miljöanpassat sätt. Utredningens uppdrag var att se över omprövningsreglerna enligt Miljöbalken och föreslå hur en effektivisering kan uppnås också utan nyprövning. Eftersom ingen ordentlig analys genomförts har utredningen inte följt EU-rättens krav på en analys av att nå målen med mindre långtgående konsekvenser än vad utredningen föreslår.

– Det råder bred politisk samsyn i Sverige om vattenkraftens viktiga roll i det nuvarande och framtida energisystemet. Därför vore det anmärkningsvärt om ett fullföljande av utredningens förslag genomförs utan en gedigen analys och konsekvensbedömning, säger Björn O. Nilsson, VD för IVA.

Den svenska vattenkraften har i över 100 år varit avgörande för landets utveckling, konkurrenskraft och välfärd. Dess roll är fortsatt viktig och utredningens förslag riskerar att allvarligt skada möjligheterna till vattenkraftens positiva bidrag till samhället.

Utredningen konstaterar själv att konsekvenserna ur många aspekter är svåra att bedöma. Detta talar för att en politisk bedömning inte kan göras förrän andra pågående arbeten slutförts och beaktats.

IVAs remissvar har sammanställts av en arbetsgrupp ledd av Jan Nordling, projektledare på IVA. I arbetsgruppen har även IVA-ledamöterna Lennart Fredenberg, Bo Normark, Lennart Billfalk och Christer Sjölin ingått.

Remissvaret i sin helhet finns att läsa här: http://iva.se/PageFiles/18534/Remissvar%2013%20SOU%2013-69.pdf

 

För mer information, kontakta:

 

Erica Dahlquist, vik pressansvarig

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Telefon: 08-791 29 39, Mobil: 0722-060095

E-postadress: erica.dahlquist@iva.se www.iva.se