Landshövding Anneli Hulthén möter kraftverksägare i Munka Ljungby

Vår medlem Lars Höjrup vid Rössjöholmsån, är en av dem som förelagts att söka tillstånd eller upphöra med sin verksamhet. Lars bjöd in bjöd in landshövdingen för Skåne län, Anneli Hultén, för dialog över en kopp kaffe. Hon antog inbjudan enligt detta pressmeddelande.

– Det här är komplexa ärenden. Miljöerna är ofta kulturhistoriskt värdefulla, men när de gamla kvarnhjulen har ersatts med turbiner ställer de tyvärr till med stor miljöskada, säger landshövding Anneli Hultén.IMG_3639

Svensk Vattenkraftförenings kommentar är, att det vore bra om miljöskadan definierades i det aktuella fallet. Vid vattenintaget till turbinerna hos Lars finns ett galler som hindrar fisk och annat ta sig igenom. Omedelbart före gallret finns en flyktväg för fisk och andra vattenlevande organismer att ta sig nedströms. För uppvandrande fisk finns sedan många år en fisktrappa. Uppföljning visar att båda anordningarna fungerar. Lars är redo att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra konnektiviteten uppströms och nedströms, så vad är problemet?

Om handläggande tjänstemän på tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, ville lyssna lika bra som Annelie Hultén på verksamhetsutövarnas kompetens och erfarenheter skulle en konstruktiv dialog till samförstånd mellan parterna underlätta för Mark- och miljödomstolen att lagligförklara befintliga anläggningar som är tillkomna med var tids regelverk och besluta om nya villkor för driften.

Det borde gå att hitta bra lösningar ur de femtio olika sätt som Kristian Wennström, chef för vattenenheten på Länsstyrelsen i Skåne, anser vara möjliga hos Lars.

Läs SVT Helsingborgs reportage här.